Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WG.III.6220.10.2017

Gogolin, dnia 20 listopada 2017 r.

WG.III.6220.10.2017

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Burmistrz Gogolina

                                                                              zawiadamia Strony postępowania

o wydaniu na wniosek Opolski Klub Golfowy Sp. z o.o., ul. Opolska 75, 47-300 Krapkowice, z dnia 14.08.2017 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WG.III.6220.10.2017 z dnia 20 listopada 2017 r. dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja nieużytków zielonych i rozpoczęcie świadczenia usług sportu i rekreacji polegającej na udostępnieniu terenów do gry w golfa”, lokalizacja: nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 677/57, obręb Kamień Śląski.

Informuje się również, iż w dniu 18.10.2017 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Gogolina nr WG.III.6220.10.2017, w którym odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Z treścią ww. decyzji i postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (pokój nr 31), od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Gogolina, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia (art. 127 Kodeksu postępowania administracyjnego).

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  • tablicy informacyjnej: w Urzędzie Miejskim w Gogolinie,
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl
  • w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie ‑ http://www.ekoportal.gov.pl;
  • na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości: Kamień Śląski)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gogolin, dnia 20 listopada 2017 r.

WG.III.6220.10.2017

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

Na podstawie art. 85 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405) Burmistrz Gogolina

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydaniu na wniosek Opolskiego Klubu Golfowego Sp. z o.o., ul. Opolska 75, 47-300 Krapkowice, z dnia 14.08.2017 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WG.III.6220.10.2017 z dnia 20 listopada 2017 r. dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja nieużytków zielonych i rozpoczęcie świadczenia usług sportu i rekreacji polegającej na udostępnieniu terenów do gry w golfa”, lokalizacja: nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 677/57, obręb Kamień Śląski.

Informuje się również, iż w dniu 18.10.2017 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Gogolina nr WG.III.6220.10.2017, w którym odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Z treścią ww. decyzji i postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (pokój nr 31), od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  • tablicy informacyjnej: w Urzędzie Miejskim w Gogolinie,
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl
  • w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie ‑ http://www.ekoportal.gov.pl
  • na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości: Kamień Śląski)