Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WG.III.6220.12.2017

Gogolin, dnia 28 listopada 2017 r.

WG.III.6220.12.2017

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOGOLINA

Burmistrz Gogolina na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405), w związku z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, oraz na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z  art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

zawiadamia Strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku biurowego z halą produkcyjną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Chorula”, lokalizacja: działki nr 107/42, 107/59, 107/60, 107/64, 280/2, 280/3, obręb Chorula, z wniosku złożonego w dniu 27 listopada 2017 r. przez Chespa Sp. z o.o., ul. Ks. Franciszka Duszy 5, 47-303 Krapkowice.

Jednocześnie informuje się, iż Wnioskodawca w dniu 27 listopada 2017 r. do ww. wniosku załączył „kartę informacyjną przedsięwzięcia”. 

Zapoznanie się z przedmiotową dokumentacją sprawy oraz ewentualne wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki  Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 31 lub w formie elektronicznej na e-mail: .

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gogolina. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Gogolina, zaś organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach, ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowice.

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  • tablicy informacyjnej: w Urzędzie Miejskim w Gogolinie,
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl
  • na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowościach: Chorula (obręb Chorula), Malnia (obręb Malnia))

(dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).

                                                                                                                                                                                     

Umieszczono na na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Gogolinie w dniu 29.11.2017 r.