Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze

Wynik naboru na stanowisko urzędnicze inspektor ds. ochrony środowiska

W wyniku  przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora ds. ochrony środowiska  nie został zatrudniony pracownik ponieważ  złożone oferty nie spełniały wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

 

 

 

BURMISTRZ  GOGOLINA

URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE

47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6

 

OGŁASZA  NABÓR  NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Inspektor ds. ochrony środowiska

w Urzędzie Miejskim w Gogolinie

w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym, zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska

w wymiarze pełny etat

  1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe o kierunku ochrona środowiska;

2) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz.1458 ze zm.) dla stanowisk urzędniczych;

3) bardzo dobra znajomość przepisów ustaw: Prawo ochrony środowiska, o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz rozporządzeń do tych ustaw i ustawy o finansach publicznych;

4) minimalny staż pracy   3 lata.

  1. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;

2) znajomość ustaw dot. funkcjonowania samorządu gminnego;

3) trzyletnie  doświadczenie w pracy w zakresie ochrony środowiska;

4) obsługa komputera-znajomość obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych, obsługa poczty elektronicznej, umiejętność pracy w środowisku sieciowym;

5) dyspozycyjność.

  1. Zakres najważniejszych wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Budowa i wdrażanie systemu gospodarki odpadami w gminie;

2) przygotowywanie okresowych analiz, ocen i sprawozdań z zakresu ochrony środowiska;

3) wdrożenie ustawy z dnia 1 lipca 2011 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.nr 152, poz.897 z późn. zm.);

4) przygotowywanie decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska;

5) przygotowanie projektów uchwał dot. ochrony środowiska;

6) nadzór nad prawidłowym rozdysponowaniem środków finansowych związanych z ochroną środowiska.

  1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się w terenie;

2) budynek urzędu nie jest przystosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim;

3) praca pod presją czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji.

  1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lipcu 2012 r.  jest niższy niż 6 %.
  2. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy osoby starającej się o zatrudnienie;

2) list motywacyjny;

3) kserokopia odpisu dyplomu;

4) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

5) oświadczenie o korzystaniu  z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;

6) oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „ Nabór na stanowisko inspektora d/ s ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Gogolinie” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie w godzinach pracy urzędu w terminie do dnia 07 sierpnia 2012 r.

Osoba wybrana przed zatrudnieniem musi przedstawić  aktualne zaświadczenie o niekaralności.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala