Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                         ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 28 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 15:30 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Gogolinie odbędzie się XLIII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

Porządek obrad:
1)    otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2)     przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
3)     przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji Rady Miejskiej;
4)     interpelacje i zapytania radnych;
5)     odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
6)     sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
7)     przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Gogolinie na 2018 rok;
8)    przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok;
9)    informacja o działaniach Burmistrza zmierzających do pozyskania inwestorów;
10)     rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
a)    uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok:
- odczytanie projektu uchwały budżetowej,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
- odczytanie opinii i wniosków komisji stałych przez jej przewodniczących lub ich zastępców,
- odczytanie stanowiska Burmistrza do opinii i wniosków poszczególnych komisji stałych,
- dyskusja nad wszystkimi nieuzgodnionymi wnioskami komisji stałych i ewentualne głosowanie,
- głosowanie całej uchwały budżetowej,
b)    uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
c)    dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok,
d)    przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2018,
e)    określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne,
f)    wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Gogolin a Gminą Krapkowice,
g)    przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
h)    ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Gogolin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
i)    ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Gogolin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
11) wolne wnioski i informacje;
12) zakończenie obrad sesji.

 

                                         Przewodniczący
                                    Rady Miejskiej w Gogolinie
                                              /-/ Piotr Czok