Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu postanowienia o nałozeniu obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn budowa stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną w Gogolinie

Gogolin , dnia 31-07-2012

 

WG.VI.6220.14.2012

 

 

       OBWIESZCZENIE

 

        Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 33 ust 1 w związku z  art. 71 ust1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr199, poz.1227 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin,ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 zostało zamieszczone postanowienie Burmistrza Gogolina Nr WG.VI.6220.14.2012 z dnia 31.07.2012r. o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną w Gogolinie”   na działkach o numerach ewidencyjnych nr 616/6, 616/7, 615/2, 616/4, 619/5, 619/4, k.m.7, obręb 0014 Karłubiec, jednostka ewidencyjna 160501_4,Gogolin – Miasto     

 

 

Wnioskodawca: Pan Rudolf Schnurpfeil – pełnomocnik inwestora Spółki PRO INVEST Sp. z o.o. Skwer ks. Kard. S. Wyszyńskiego 5 lok. 18,
01-015 Warszawa

 

 

(niniejszą informację umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie
BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Gogolin).