Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WG.III.6220.11.2017

Gogolin, dnia 29 grudnia 2017 r.

WG.III.6220.11.2017

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

Na podstawie art. 85 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm) zawiadamia się o wydaniu na wniosek "SENTREX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kamienna 79, 47-320 Gogolin, z dnia 20.11.2017 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WG.III.6220.11.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. dla przedsięwzięcia pn. „Zakład produkcji worków papierowych w Gogolinie przy ul. Fabrycznej, na działkach 214/6 i 214/8”, lokalizacja działki nr 214/6, 214/8, obręb 0014 Karłubiec.

Informuje się również, iż w dniu 20.12.2017 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Gogolina nr WG.III.6220.11.2017, w którym odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia i wskazano na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunku dotyczącego ochrony środowiska.

Z treścią ww. decyzji i postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (pokój nr 31), od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.    

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  • tablicach informacyjnych: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl
  • na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowościach: Gogolin (obręb Karłubiec), Gogolin (obręb Gogolin 1), Gogolin (obręb Gogolin 2))

(dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).