Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XLV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (zmiana numeracji sesji)

W dniu 24 stycznia 2018 roku Burmistrz Gogolina zawnioskował o zwołaniu dodatkowej Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie na dzień 26 stycznia 2018 roku. Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232). W związku z powyższym zmienia się numeracja sesji z dnia 29 stycznia 2018 roku z numeru XLIV na numer XLV.

 

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 29 stycznia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 15:30  w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XLIV Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

Porządek obrad:
1)    otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2)    przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
3)    przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;
4)    interpelacje i zapytania radnych;
5)    odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
6)    sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
7)    przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie za rok 2017:
•    sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej,
•    sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów i Planowania,
•    sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji,
•    sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia,
•    sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku
    i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
8)    zatwierdzenie planów pracy poszczególnych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie na 2018r:
•    zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania,
•    zatwierdzenie planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji,
•    zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia,
•    zatwierdzenie planu pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
9)    rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
a)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin,
b)    o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Gogolin na lata 2015 – 2020”,
c)    nadania nazwy ulicy,
d)    udzielenia pomocy finansowej,
e)    udzielenia pomocy finansowej;
10) wolne wnioski i informacje;
11) zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie

/-/ Piotr Czok