Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze

 

 INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA

W URZĘDZIE MIEJSKIM W GOGOLINIE

 

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora ds. ochrony środowiska została wybrana Małgorzata Bahryj zam. Tarnów Opolski. Ponieważ pani Małgorzacie Bahryj nie odpowiadały warunki zatrudnienia i zrezygnowała z podjęcia pracy na stanowisku inspektora ds. ochrony środowiska zostanie zatrudniony Waldemar Lis zam. Gogolin.

Uzasadnienie:

Komisja ds. naboru uważa, że kandydat przedstawiony do zatrudnienia posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę merytoryczną i doświadczenie i spełni oczekiwania pracodawcy na zajmowanym stanowisku.

                                                      

                               Joachim Wojtala

                             Burmistrz Gogolina   

 

 

BURMISTRZ  GOGOLINA

URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE

47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6

 

OGŁASZA  NABÓR  NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Inspektor ds. ochrony środowiska

w Urzędzie Miejskim w Gogolinie

w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym, zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska

w wymiarze pełny etat

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe o kierunku ochrona środowiska lub pokrewnym;
  2. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz.1458 ze zm.) dla stanowisk urzędniczych;
  3. bardzo dobra znajomość przepisów ustaw: Prawo ochrony środowiska, o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz rozporządzeń do tych ustaw i ustawy o finansach publicznych;
  4. minimalny staż pracy   3 lata.
 1. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
  2. znajomość ustaw dot. funkcjonowania samorządu gminnego;
  3. doświadczenie w pracy w zakresie ochrony środowiska;
  4. obsługa komputera-znajomość obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych, obsługa poczty elektronicznej, umiejętność pracy w środowisku sieciowym;
  5. dyspozycyjność.
 1. Zakres najważniejszych wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Budowa i wdrażanie systemu gospodarki odpadami w gminie;
  2. przygotowywanie okresowych analiz, ocen i sprawozdań z zakresu ochrony środowiska;
  3. wdrożenie ustawy z dnia 1 lipca 2011 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.nr 152, poz.897 z późn. zm.);
  4. przygotowywanie decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska;
  5. przygotowanie projektów uchwał dot. ochrony środowiska;
  6. nadzór nad prawidłowym rozdysponowaniem środków finansowych związanych z ochroną środowiska.
 2. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  1. stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się w terenie;
  2. budynek urzędu nie jest przystosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim;
  3. praca pod presją czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji.
 3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lipcu 2012 r.  jest niższy niż 6 %.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. kwestionariusz osobowy osoby starającej się o zatrudnienie;
  2. list motywacyjny;
  3. kserokopia odpisu dyplomu;
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
  5. oświadczenie o korzystaniu  z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
  6. oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „ Nabór na stanowisko inspektora d/ s ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Gogolinie” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie w godzinach pracy urzędu w terminie do dnia  31 sierpnia 2012 r.

Osoba wybrana przed zatrudnieniem musi przedstawić  aktualne zaświadczenie o niekaralności.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala