Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola

ZARZĄDZENIE NR Or. I. 0050.22.2018

BURMISTRZA GOGOLINA

z dnia 7 lutego 2018 r

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola.

Na podstawie § 1. ust. 1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) w związku z art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie, ul. Strzelecka 34, 47-320 Gogolin.

§ 2. Ogłoszenie konkursowe zamieszcza się na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

          Burmistrz Gogolina

            Joachim Wojtala

 

PDFKonkurs na dyrektora PP nr 3 Gogolin.pdf

PDFZarządzenie Burmistrza Gogolina_zatwierdzenie konkursu na stanowisko dyrektora PP nr 3 w Gogolinie.pdf

PDFZarządzenie Burmistrza Gogolina_powierzenie stanowiska dyrektora PP nr 3 w Gogolinie.pdf

 

Poniżej ogłoszenie o powołaniu komisji konkursowej: