Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WG.III.6220.13.2017

Gogolin, dnia 19 lutego 2018 r.

WG.III.6220.13.2017

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

Burmistrz Gogolina, zgodnie z art. 38 ust. 1, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 15.02.2018 r. decyzji nr WG.III.6220.13.2017 o umorzeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa instalacji odpylania przesypów klinkieru w młynowi cementu, lokalizacja działki nr 76/38, obręb Chorula, z wniosku złożonego w dniu 22.12.2017 r. przez Górażdże Cement S.A., Chorula, ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (pokój nr 31), od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  • tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
  • na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości: Chorula (obręb Chorula))

(dane o wydanej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).