Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół XII Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów

Protokół Nr XII/2017

z Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie z dnia 19.12.2017 r.

które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Gogolinie (Sala Posiedzeń)

w godz. 10.00-12:30

 

W Posiedzeniu brali udział członkowie GRS (Zał. Nr 1 do Protokołu, lista obecności):

 1. Brojn Krystyna
 2. Brull Daniela
 3. Długosz Jerzy
 4. Gabor Wiktor
 5. Hońka Ginter
 6. Mnich Maria
 7. Nadbrzeżny Jan
 8. Szwugier Urszula
 9. Wandrowski Dariusz
 10. Zając Krystyna
 11. Zinczyn Zdzisław.

 

Ponadto w Posiedzeniu brali udział zaproszeni goście:

 1. Joachim Wojtala – Burmistrz Gogolina;
 2. Izabela Olczyk – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej;
 3. Iwona Cimek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury;
 4. Cecylia Woźniak – pracownik socjalny Domu Spokojnej Starości w Kamionku –
  w zastępstwie dyrektor Barbary Dołowicz;
 5. Andrzej Mrowiec – Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie;
 6. Ewa Bury – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie;
 7. Mł. Asp. Krzywelski Andrzej z Komendy Policji w Gogolinie;
 8. Lindhorst Katarzyna – Podinspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie;
 9. Buk Monika–  Inspektor Wydziału Administracji, Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny na wstępie przywitał wszystkich przybyłych członków Gminnej Rady Seniorów oraz zaproszonych gości.

 

Ad. 1 i Ad. 2

Przewodniczący na podstawie listy obecności, stwierdził, że Rada może obradować
i podejmować prawomocne decyzje, gdyż na Sali obecnych jest 11 członków Gminnej Rady Seniorów. Zapytał, czy wobec porządku obrad są jakiekolwiek zapytania.

Brak uwag i propozycji do porządku obrad.

Wobec powyższego, poddał pod głosowanie przyjęcie zaproponowanego porządku obrad, który został przyjęty jednogłośnie 11 głosami „za”.

Poinformował również, iż z poprzedniego Posiedzenia sporządzono protokół, który znajduje się na Sali do wglądu. Jest dostępny także na stronie bip www.gogolin.pl oraz w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Zachęcił także do dostarczania materiałów, celem uzupełniania kroniki GRS.

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny poprosił o zabranie głosu mł. asp. Pana Andrzeja Krzywelskiego z Posterunku Policji w Gogolinie, który przybliżył temat oszustw na osobach starszych. (np. oszustwa na wnuczka, na pracownika OPS, na hydraulika, na policjanta).

 

Ad. 3

Sprawozdanie z działalności Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie w IV kwartale 2017 roku. Sporządzone sprawozdanie obejmuje okres od 26.09.2017 r. do 19.12.2017 r.

Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów zauważył, iż na ostatnim posiedzeniu GRS
w dniu 26.09.2017r. Rada omawiała dostępność środków transportu publicznego,
a konkretnie – funkcjonowanie  komunikacji autobusowej, mając na względzie możliwość dojazdu mieszkańców, w tym seniorów z ich miejsca zamieszkania do Gogolina i Krapkowic. Temat zgłoszony został przez mieszkanki Obrowca podczas dyżuru pani Marty Wiora, wiceprzewodniczącej GRS.

W tej sprawie wypowiedział się obecny na posiedzeniu Burmistrz Gogolina, Joachim Wojtala, który zapewnił, że władzom samorządowym sprawa jest dobrze znana
i podejmowane są stosowne działania, żeby usprawnić ten rodzaj komunikacji. Między innymi do przewozów mieszkańców wykorzystywane są w czasie wolnym pojazdy dowożące dzieci i młodzież do przedszkola i szkoły, a także podjęto decyzję o udzielaniu dotacji dla przewoźników celem utrzymania przez nich niektórych kursów autobusowych.

Gminna Rada Seniorów ustaliła, iż zajmie się tą ważną kwestią po uprzednim dokładnym rozpoznaniu. W międzyczasie w lokalnych mediach ukazała się informacja, iż na temat poprawy komunikacji publicznej rozmawiali Burmistrzowie Gogolina i Krapkowic, a także rozpoczęto badania sondażowe i wśród mieszkańców obu gmin rozpowszechniono ankietę, mającą na celu zbadanie preferencji komunikacyjnych. Czynione są więc starania
o usprawnienie komunikacji poprzez ewentualne uruchomienie dodatkowej wspólnej komunikacji publicznej.

Wobec tego należy poczekać na wyniki badań ankietowych i potem w tej sprawie jako GRS będzie można wyrazić swoją opinię.

 

W okresie sprawozdawczym GRS i poszczególni członkowie uczestniczyli w następujących wydarzeniach:

21.09.2017 r. - W GCK w Gogolinie odbyło się spotkanie słuchaczy Akademii Trzeciego Wieku, na którym prezes Henryka Sadowska przedstawiła szczegółowe sprawozdanie
z dotychczasowej działalności. Planowano także dokonać zmiany w składzie zarządu ATW, jednakże po dyskusji z udziałem m.in. Joachima Wojtali - Burmistrza Gogolina postanowiono, żeby na kolejnym spotkaniu dokonać przekształcenia ATW w Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zmiana formuły stworzyłaby między innymi szansę do aplikowania
o środki finansowe na projekty realizowane w środowisku seniorów.

28.09.2017 r. - W GCK w Gogolinie odbyło się kolejne spotkanie słuchaczy ATW. Po dyskusji postanowiono powołać Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wybrano zarząd, w skład którego weszli: Marta Jolanta Matuszek (prezes zarządu), Teresa Rychter (wiceprezes), Alicja Soszyńska (sekretarz), Maria Szatka (skarbnik), Urszula Tomeczek, Maria Kipka, Stanisława Kassner (czlonkowie) oraz komisję rewizyjną: Władysława Lubaszka (przewodnicząca), Barbara Gabor (sekretarz), Adelheid Jendrusch (członek).

W związku z wyborem zarządu UTW Przewodniczący GRS złożył serdeczne gratulacje pani Prezes Marcie Jolancie Matuszek i jej koleżankom z zarządu oraz życzył wytrwałości, dobrego klimatu do współpracy, a także sukcesów w tej działalności.

W imieniu całej Gminnej Rady Seniorów podziękował za ofiarne zaangażowanie dotychczasowej pani Prezes Henryki Sadowskiej, dzięki której stworzone zostały mocne fundamenty pod powołane niedawno stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku.

02.10.2017 r. - W świetlicy szkolnej w Malni zorganizowano akcję pt: „Ruch, zdrowa dieta, edukacja i opieka krokiem do szczęśliwej i pogodnej jesieni”. W spotkaniu z pielęgniarką, dietetyczką i psychologiem uczestniczyło kilkunastu mieszkańców, w tym seniorzy z Klubu Seniora.

03.10.2017 r. - Odbył się I Gogoliński Cross Szpica Tour na dystansie 12,5 km, w którym startowało kilkuset miłośników biegania, a wśród nich kilkunastu seniorów. Bieg poprowadzono trasą, która rozpoczynała się i kończyła na terenie Owocowego Ogrodu Miejskiego.

08.10.2017 r. - W GCK w Gogolinie odbył się jesienny koncert akordeonowy „Crazy Accordion Trio”, na który przybyło wielu słuchaczy, w większości seniorów. Młodzi wykonawcy z Krakowa, którzy nazywają siebie „szalonym trio”, zaprezentowali interpretacje muzyki klasycznej, filmowej i współczesnej. Po koncercie można było z nimi porozmawiać
i zaopatrzyć się w CD z ich nagraniami.

16.10.2017 r. - W GCK w Gogolinie zorganizowano spotkanie członków Klubu Seniora 
z dietetykiem – Agnieszką Wasiak – Sufranowską nt. „Zdrowa dieta”, połączone z badaniem spirometrycznym oraz badaniem poziomu cukru w organizmie.

26.10.2017 r. - W Sebastianum Silesiacum  w Kamieniu Śląskim odbyła się konferencja naukowa pt. „Człowiek podmiotem integralnych terapii”. Podczas konferencji odbyła się projekcja filmu dokumentalnego - „Moje leczenie wodą” w tym prezentacja dokonań znanej lekarki – prof. dr. hab. Ireny Ponikowskiej z Uzdrowiska Ciechocinek, wykład prof. zw. dr. hab. ks. Zygfryda Glaesera - „Kneippowskie terapie w Kamieniu Śląskim” oraz prezentacja „Metody lecznicze w Przedsiębiorstwie Uzdrowisko Ciechocinek SA”, którą przedstawił Mariusz Krupa – członek zarządu uzdrowiska.

Na zakończenie przy obecności Arcybiskupa - Alfonsa Nossola i Joachima Wojtali - Burmistrza Gogolina został podpisany list intencyjny, dotyczący współpracy pomiędzy Instytutem Naukowo-Badawczym Sebastianeum Silesiacum, a Przedsiębiorstwem „Uzdrowisko Ciechocinek SA”.

27.10.2017 r. - W GCK w Gogolinie odbyło się spotkanie z prof. dr hab. Ireną Ponikowską nt. „Osiągnięcia balneologii w udrowisku Ciechocinek”, w którym uczestniczyło wielu seniorów z Gminy Gogolin.

16.11.2017 r. W GCK  w Gogolinie członkowie Klubu Seniora wzięli udział w spotkaniu
z psychologiem Ewą Kraucioch – Szynol na temat depresji.

20.11.2017 r. - Staraniem Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gogolińskiej w GCK w kawiarence „Nutka Cafe” w Gogolinie odbyło się spotkanie autorskie z Reginą Kallą Szulc, autorką nowej książki pt. „Posługa Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Gogolinie w latach 1895 – 2015”, opisującą historię konwentu Sióstr Boromeuszek. Na spotkanie przybyło wielu mieszkańców gminy, w tym duża grupa członków z Klubu Seniora i Uniwersytetu Trzeciego Wieku, prof. Franciszek Marek i Burmistrz Gogolina, Joachim Wojtala. Uczestnicy wysłuchali  interesującej opowieści o niezwykłych kobietach, siostrach miłosierdzia, które tak wiele uczyniły dla tutejszej społeczności. Dzięki staraniom sióstr powstała między innymi ochronka dla dzieci, szkoła gospodarstwa dla dziewcząt, dom starców na Strzebniowie, szpital św. Józefa. 

Spotkanie, w którym uczestniczyło wielu mieszkańców Gogolina wywołało ciekawą dyskusję

i wspomnienia o dawnych latach. Przewodniczący Jan Nadbrzeżny zauważył, iż przysłuchując się tej barwnej relacji o działalności sióstr miłosierdzia, które tyle dobrego uczyniły dla mieszkańców Gogolina i okolicznych miejscowości, nasuwa się refleksja, czy nie należy upamiętnić tego faktu.

 21.11.2017 r. - W GCK w Gogolinie odbyła się debata Wien - Berlin - Gogolin nt. „Mniejszość niemiecka w Gminie Gogolin – wspólna droga – wspólna przyszłość”, w której wzięli udział przedstawiciele środowisk mniejszości niemieckiej, b. poseł – H. Kroll, Burmistrz Gogolina – Joachim Wojtala i Burmistrz Krapkowic – Andrzej Kasiura, Starosta Strzelecki – Józef Swaczyna, przedstawiciele Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach. Moderatorem spotkania był Waldemar Gielzok – prezes zarządu Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego. Dr Michał Matheja wygłosił referat, w którym przedstawił historię i procesy tworzenia ruchu mniejszościowego, które spowodowały utworzenie struktur Mniejszości Niemieckiej. W dyskusji były interesujące wspomnienia m.in. H. Krolla,  Zuzannny Donath – Kasiury i Jana Lenorta o trudnych początkach związanych z rejestracją oraz o bieżącej działalności, także wspomnienia z dotychczasowych wyborów do samorządów lokalnych, jak również o szansach Mniejszości Niemieckiej w wyborach samorządowych w 2018 r.

26.11.2017 r. - W GCK w Gogolinie odbył się andrzejkowy wieczór kabaretowy, podczas którego wystąpił kabaret „CIACH”.

01.12.2017 r. - W restauracji „CENTRUM” w Gogolinie zorganizowano wieczór andrzejkowy dla członków Klubu Seniora.

04.12.2017 r. - Odbyło się spotkanie z dietetykiem Agnieszką Wasiak – Supranowską nt.
„Cudownie rozgrzewająca  jesienna kuchnia na co dzień – warsztaty”.

05.12.2017 r. - Członkowie Klubu Seniora (koła z Gogolina, Górażdży i Obrowca) wzięli udział w I Gminnym Konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową.

Przewodniczący dodał, że Klub Seniora wspólnie z Oddziałem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów przygotował ponad 350 paczek mikołajkowych, które przekazano seniorom.

07.12.2017 r. - W „Pałacu Łucja” w Zakrzowie odbyło się szkolenie w ramach Porozumienia na Rzecz Lokalnego Partnerstwa  nt. „Odnowa Wsi w nowym okresie programowania 2014 –2020”. Uczestników szkolenia powitał Joachim Wojtala – Burmistrz Gogolina. W trakcie szkolenia  dokonano podsumowania realizacji kalendarza społeczno – animacyjnego za 2017r., omówiono przygotowania do jubileuszu 20 - lecia Programu Odnowy Wsi w Gminie Gogolin, zaprezentowano założenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie kultury w 2018 r. oraz zapoznano z kalendarzem imprez na 2018 r.  Wręczone zostały podziękowania dla liderów Odnowy Wsi w Gminie Gogolin za 2017 r., a na zakończenie odbył się występ poetycko – muzyczny, w którym wystąpili: poetka - Agnieszka Chrobot, która recytowała swoje wiersze, śpiewała Małgorzata Pasznicka i wtórował jej Mariusz Buczek, który przygrywał na gitarze.

9 - 10.12.2017 r. - W GCK w Gogolinie odbył się Kiermasz Bożonarodzeniowy, podczas którego członkowie Klubu Seniora przygotowali dwa stoiska z rękodziełami świątecznymi.

15.12.2017 r. - Odbyły się spotkania opłatkowe z udziałem seniorów, między innymi  emerytów i rencistów zrzeszonych w Klubie Seniora oraz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

 • w  Centrum Konferencyjnym w Górażdżach, dla seniorów z tej miejscowości,
 • w restauracji „Karolinka”  wigilia dla członków stowarzyszenia UTW w Gogolinie,
 • w GCK  w Gogolinie spotkanie wigilijne członków Klubu Seniora z terenu gminy,
  w którym uczestniczyło ok. 170 seniorów.

W spotkaniu wzięli udział Burmistrz Gogolina, Joachim Wojtala, Przewodniczący Rady Miejskiej, Piotr Czok. Ceremonię poświęcenia opłatka poprowadził ks. Hubert Szklorz z parafii Malnia, któremu towarzyszył ks. Sydor z parafii Gogolin

17.12.2017 r. - W restauracji „Linder” w Malni odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem kilkudziesięciu seniorów oraz osób samotnych, które zorganizowała sołtys wraz z Radą Sołecką oraz Mniejszością Niemiecką.

Spotkanie było także okazją do podsumowania rocznej działalności sołtysa i Rady Sołeckiej. Odbył się także występ uczniów Szkoły Podstawowej w Malni  - Amelia i Damian Spallek, którzy śpiewali pastorałki i kolędy oraz wystąpił duet  - Marta Wawrzynek i jej koleżanka Joanna, które  pięknie śpiewały pastorałki oraz światowe standardy bożonarodzeniowe.

Zebranych przywitał Burmistrz Gogolina, Joachim Wojtala, a ceremonię poświęcenia opłatka poprowadził ks. Hubert Szklorz, proboszcz parafii Malnia. Potem uczestnicy składali sobie życzenia, a dzieci przebrane za aniołki uczestników spotkania obdarowały ozdobami świątecznymi i odbyła się wspólna kolacja.

Godzinę wcześniej podobne spotkanie opłatkowe z udziałem seniorów i osób samotnych odbyło się w świetlicy wiejskiej w Odrowążu.

Przewodniczący dodał, iż oprócz wymienionych wydarzeń z udziałem seniorów, w tym także przedstawicieli naszej GRS, w ramach niedawno powołanego stowarzyszenia – Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gogolinie odbyło się wiele różnych spotkań, wykładów, warsztatów, wyjazdów, o których informuje gazetka ukazująca się pod nazwą: „Nie ma na starość lepszego leku niż Uniwersytet Trzeciego Wieku (Semestr I)” .

Gazetkę można przeczytać na e – stronie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gogolinie.

Głos zabrał Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, który uzupełnił sprawozdanie informacją, iż spotkania wigilijne odbyły się w wszystkich sołectwach Gminy Gogolin.

Natomiast Andrzej Mrowiec, dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia, dodał iż 30 listopada odbył się Andrzejkowy Marsz Nordic Walking. Prosząc o dopisanie powyższego wydarzenia do protokołu Posiedzenia.

Przewodniczący Jan Nadbrzezny poddał pod głosowanie uzupełnione sprawozdanie międzysesyjne. Sprawozdanie zostało przyjęte 11 głosami „za”.

Ad.4.

Dyżury członków GRS odbyły się zgodnie z harmonogramem dyżurów na III kwartał 2017 r.

Podczas dyżuru Marty Wiora w Obrowcu zgłosiło się 5 seniorów, którzy ponownie zgłosili swoje uwagi dotyczące funkcjonowania komunikacji publicznej. Proponowali, żeby przynajmniej 1x lub 2x tygodniowo w godzinach przedpołudniowych z ich miejscowości mogły kursować autobusy w kierunku Gogolina i Krapkowic.

Ustalono harmonogram dyżurów na I kwartał 2018 r., W związku z tym, iż w wielu jednostkach organizacyjnych 02.01.2018 r. (wtorek) jest dniem wolnym od pracy – za święto przypadające w sobotę 06.01.2018 r., dyżury ustalono na środę 03.01.2018 r., natomiast pozostałe już na pierwszy wtorek danego miesiąca: 06.02.2018 r. oraz 06.03.2018 r.

 • Chorula (CAW Chorula) – 03.01.2018 r. – p. Dariusz Wandrowski;
 • Kamionek (DSS Św. Barbara) – 03.01.2018 r. – p. Urszula Szwugier;
 • Malnia (świetlica młodzieżowa) – 03.01.2018 r. – p. Wiktor Gabor;
 • Górażdże (świetlica młodzieżowa) – 03.01.2018 r. – p. Zdzisław Zinczyn;
 • Kamień Śląski (świetlica młodzieżowa) – 03.01.2018 r. – p. Krystyna Broj;
 • Obrowiec (salka DFK) – 03.01.2018 r. – p. Krystyna Zając;
 • Zakrzów i Dąbrówka (świetlica młodzieżowa w Zakrzowie) – 03.01.20118 r.- p. Jan Nadbrzeżny;
 • Odrowąż (CAW Odrowąż) – 03.01.2018 r. – p. Ginter Hońka;
 • Gogolin (OPS w Gogolinie pokój nr 7) – 03.01.2018 r. – p. Maria Mnich;
 • Gogolin (OPS w Gogolinie pokój nr 7) – 06.02.2018 r. – p. Jerzy Długosz;
 • Gogolin (OPS w Gogolinie pokój nr 7) – 06.03.2018 r. – p. Daniela Brüll.

Wpisując się na listę z harmonogramem dyżurów Przewodniczący GRS odczytał życzenia Bożonarodzeniowe, które wpłynęły na ręce Przewodniczącego i całej Rady Seniorów.

Ad.5.

Przewodniczący GRS, Jan Nadbrzeżny odwołał się do spotkania, które miało miejsce
21 listopada br. temat historii konwentu Sióstr Boromeuszek w Gogolinie.  Książka Reginy Kalli - Szulc pt. „Posługa Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Gogolinie w latach 1895 – 2015” opisuje historię klasztoru na tle dziejów Gogolina. Ta niezwykła publikacja stanowi podsumowanie 120 – letniej działalności sióstr w Gogolinie. Książka opisuje m. in. sytuację zdrowotną mieszkańców, historię klasztoru, szpitala i domu opieki, działalność medyczną i opiekuńczą sióstr, działalność szkoły gospodarstwa domowego prowadzonej przez siostry, przedstawia sylwetki lekarzy itd. Przewodniczący zwrócił się do Gminnej Rady Seniorów z zapytaniem, czy Rada byłaby zainteresowana zainicjowaniem złożenia wniosku do Burmistrza Gogolina oraz Rady Miejskiej w Gogolinie o nazwanie nowej ulicy imieniem „Sióstr Miłosierdzia”.

Wywiązała się dyskusja.

Pani Daniela Brüll stwierdzała, iż jak najbardziej należy upamiętnić dokonania Sióstr.

Pan Ginter Hońka zauważył, iż zasługi Sióstr Boromeuszek są bardzo znane, wiec pomysł złożenia wniosku do Rady Miejskiej i Burmistrza o nadanie imienia ulicy w Gogolinie czy też tablicy upamiętniającej jest bardzo dobrą inicjatywą.

Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala zauważył, iż wniosek składa się do Rady Miejskiej, natomiast za pośrednictwem Burmistrza Gogolina. Burmistrz przypomniał także, iż z okazji 120.rocznicy założenia klasztoru Sióstr Boromeuszek w Gogolinie w 2015 r., Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie oraz Burmistrz Gogolina wręczyli siostrom Odznakę Honorową Zasłużony dla Miasta Gogolina. Wręczenie medalu z wizerunkiem św. Urbana – patrona Gminy Gogolin nastąpiło podczas uroczystej mszy św.,27 września 2015 r.

Jerzy Długosz zauważył, iż dodać należy zapis „lub ufundowanie tablicy upamiętniającej”

Sformułowano projekt wniosku:

Gminna Rada Seniorów w Gogolinie mając na względzie dokonania Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza, które przez ponad sto lat działały dla dobra publicznego i tak wiele uczyniły dla tutejszej społeczności, jak również okolicznych miejscowości przyczyniając się w ten sposób do rozwoju Gogolina, za pośrednictwem  Burmistrza Gogolina, występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej w Gogolinie o nadanie nazwy nowej ulicy w Gogolinie imieniem „Sióstr Miłosierdzia” lub ufundowanie  pamiątkowej tablicy informacyjnej.

Wniosek został przyjęty 11 głosami „za”.

Głos zabrał Andrzej Mrowiec, informując o aktualnych wydarzeniach w Gminnym Ośrodku Zdrowia.

Głos zabrał Joachim Wojtala, Burmistrz Gogolina. Poinformował, iż w planach jest informacyjne spotkanie o tematyce polityki społecznej i zdrowotnej, na które planuje się zaprosić Gminną Radę Seniorów. Dodał, iż staramy się, aby „Państwa wiedza była większa jako członków Gminnej Rady Seniorów, aby móc przekazywać informacje w swoim otoczeniu”.

Poinformował także, iż pracownicy Urzędu Miejskiego w Gogolinie zorganizowali swoją „Szlachetną Paczkę”, tym samym wsparli trzy rodziny z Gminy Gogolin. Podziękował swym współpracownikom za zaangażowanie. Dodał, iż także Radni składali się na paczki świąteczne dla mieszkańców Domu Spokojnej Starości w Kamionku.

Burmistrz dodał, iż jutro (tj. 20.12) spotka się z prezesem Spółki PKS Strzelce Opolskie, panem Jackiem Królem. Problem z transportem jest dostrzegalny. Podziękował także za sygnały, które przekazywane są przez Gminną Radę Seniorów.

Burmistrz poinformował Radę o zainstalowanych czujnikach monitorujących jakość powietrza. Samorząd zakupił na razie dwa czujniki, które już działają w Kamieniu Śląskim
i Gogolinie. Planuje się, aby w 2018 r. zakupić na każde sołectwo gminy taki czujnik. Burmistrz zauważył, iż napłynęła rekordowa ilość wniosków na dofinansowanie do pieców. Zakończono także termomodernizację budynku PSP w Kamieniu Śl, zgodnie z projektem złożonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej.

Burmistrz Gogolina zaprosił członków Rady do przejrzenia i skorzystania z oferty Uzdrowiska Ciechocinek S.A. Informację i ofertę prosił, aby rozpowszechnić w swoich środowiskach lokalnych.

Burmistrz Gogolina, Joachim Wojtala podziękował za współpracę Radzie
i Przewodniczącemu, za wnikliwe sprawozdania między posiedzeniowe. Poinformował także o możliwości kupienia biletów na Galę Sylwestrową z najpiękniejszymi melodiami świata
w wykonaniu wspaniałej Orkiestry Rozrywkowej Happy Big Band z Mysłowic pod batutą Mirosława Kaszuby. Wyraził przekonanie, iż jest to dobra możliwość spędzenia nocy sylwestrowej dla osób samotnych, aby w ten dzień nie czuli się sami. Zaprosił także na koncert noworoczny w dniu 20.01.2018, który organizowany jest przez Gminę Gogolin
i Gminę Krapkowice. Na koniec Burmistrz Gogolina życzył spokojnych, zdrowych Świąt Bożego Narodzenia i aby nikt nie czuł się samotnym.

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny podziękował Burmistrzowi za przekazanie najnowszych informacji, za współpracę z kierownikami jednostek organizacyjnych i naczelnikami Urzędu Miejskiego w Gogolinie, także złożył życzenia zdrowych, rodzinnych, spokojnych Świąt
i błogosławieństwa Bożego oraz szczęścia w nadchodzącym nowym roku.

 

Ad. 6                                                                                                                                                                                                                              

W związku z wyczerpaniem tematów porządku obrad Przewodniczący zakończył XII Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie, składając podziękowania przybyłym członkom i zaproszonym gościom.

                                Przewodniczący
                                Gminnej Rady Seniorów Gogolinie

                                Jan Nadbrzeżny

Protokołowała                                                                 

Monika Buk                                                                                                      

 

Zał. Nr 1- lista obecności członków Gminnej Rady Seniorów i zaproszonych gości na Posiedzenie.

Załączniki:

PDFProtokół z XII Posiedzenia GRS.pdf