Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                                    ZAWIADOMIENIE
Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 26 marca 2018r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

Porządek obrad:
1)otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2)przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
3)przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji;
4)odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
5)interpelacje i zapytania radnych;
6)sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
7)sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok;
8)sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok;
9)ocena stanu bezpieczeństwa w gminie za 2017 rok:
- informacja Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu krapkowickiego za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.,
- informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach o stanie bezpieczeństwa gminy Gogolin w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2017 roku,
- informacja Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Gogolinie nt. oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego Gminy Gogolin za 2017 rok,
- informacja Straży Miejskiej w Gogolinie o podjętych interwencjach i zadaniach zrealizowanych w 2017 r.,
- informacja nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Gogolin w 2017 roku - działania Gminnego Centrum Reagowania oraz gminnych jednostek OSP,
10) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
a)wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniających opiekunów dziennych na terenie Gminy Gogolin,
b)ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin oraz określenia warunków zwolnienia  z opłat,
c)zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
d)określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązującego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w szkołach prowadzonych przez Gminę Gogolin,
e)w sprawie  wyrażenia woli na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Gogolin a Gminą Krapkowice,
f)zmiany uchwały nr XLIII/350/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2018,
g)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
h)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
i)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
j)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą,
k)wyrażenia opinii dotyczącej dzierżawy nieruchomości gruntowej – działka budowlana oznaczona nr 164/2, km3, obręb Gogolin 2,
l)udzielenia pomocy finansowej,
m)emisji obligacji komunalnych,
n)uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
o)dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok;
11)wolne wnioski i informacje;
12)zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie
/-/ Piotr Czok