Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WG.III.6220.2.2018

Gogolin, dnia 15 marca 2018 r.

WG.III.6220.2.2018

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 74 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin – Chorula od km 4+044 do projektowanego, przez ZDW Opole, ronda w ramach zadania budowy obwodnicy Malni i Choruli”, obejmującego odcinek drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin-Chorula od km 4+044 do km 6+944 położony na działkach: 1, 5, 17/1, 17/2, 32, 33, 39, 41, 52/1, 52/2 , 134/6., 137, 138, 139, 140, 143/2, 144/1, 145/5, 145/8, 148, 154/1, 162/1, 163/2, 163/20, 171, 179, 194, 195, obręb Górażdże, z wniosku złożonego w dniu 19 stycznia 2018 r. przez Zarząd Powiatu Krapkowickiego, ul. Kilińskiego 1, 47‑303 Krapkowice,

zawiadamia

Strony postępowania:

  • o opinii Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu nr NZ.9022.3.3.2018.ZD z dnia 21.02.2018 r. wnoszącej o odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko;
  • o opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4220.30.2018.ES z dnia 20.02.2018 r.stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia;
  • o opinii Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr GL.ZZO.3.435.26.1.2018.MO z dnia 13.02.2018 r. stwierdzającej brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia;
  • o wydaniu przez Burmistrza Gogolina postanowienia nr WG.III.6220.2.2018 z dnia 15.03.2018 r. o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia; na postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Informuję, iż dokumentacja sprawy, jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki  Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 31, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej, na adres: Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin;
  • ustnie do protokołu, w siedzibie organu (adres jw.);
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej:   .

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  • tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
  • na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości: Górażdże (obręb Górażdże), Chorula (obręb Chorula))

(dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).