Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA
o terminie wyłożenia do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz uchwały Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej
w Gogolinie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin od 17.04.2018 r. do 09.05.2018 r., od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w pokoju 29, w soboty, niedziele i dni wolne od pracy w Labiryncie (suterena Urzędu Miejskiego w Gogolinie) w godzinach 9:00 – 11:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09.05.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie w pokoju 29, ul. Krapkowicka 6, o godz. 13.00.

Zgodnie z art. 17 ust. 11. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gogolina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.05.2018 r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39, 40 i 41 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że:

  • możliwe jest zapoznanie się z niezbędną dokumentacją projektu planu w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. nr 29,
  • do ww. dokumentacji mogą być wnoszone uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
  • uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Gogolina w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.05.2018 r.,
  • uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.            

Niniejsze ogłoszenie ukazało się 10.04.2018 r. na tablicach ogłoszeń w Gogolinie, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz w Tygodniku Krapkowickim z dnia 10.04.2018 r.                                              

 

Załącznik:

PDFOGLOSZENIE o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin 10 04 2018.pdf