Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WG.III.6220.2.2018

Gogolin, dnia 16 kwietnia 2018 r.

WG.III.6220.2.2018

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) Burmistrz Gogolina

                                                                              zawiadamia Strony postępowania

o wydaniu na wniosek Powiatu Krapkowickiego, ul. Kilińskiego 1, 47‑303 Krapkowice, z dnia 19.01.2018 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WG.III.6220.2.2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin – Chorula od km 4+044 do projektowanego, przez ZDW Opole, ronda w ramach zadania budowy obwodnicy Malni i Choruli”, obejmującego odcinek drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin-Chorula od km 4+044 do km 6+944 położony na działkach: 1, 5, 17/1, 17/2, 32, 33, 39, 41, 52/1, 52/2 , 134/6, 137, 138, 139, 140, 143/2, 144/1, 145/5, 145/8, 148, 154/1, 162/1, 163/2, 163/20, 171, 179, 194, 195, obręb Górażdże, oraz 80/25, 80/26, 79/3, 224/2, 383, obręb Chorula.

Informuje się również, iż w dniu 15.03.2018 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Gogolina nr WG.III.6220.2.2018, w którym odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Z treścią ww. decyzji i postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (pokój nr 31), od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Gogolina, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia (art. 127 i 129 Kodeksu postępowania administracyjnego).

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  • tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
  • na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości: Górażdże (obręb Górażdże), Chorula (obręb Chorula))

(dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gogolin, dnia 16 kwietnia 2018 r.

WG.III.6220.2.2018

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

Na podstawie art. 85 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) Burmistrz Gogolina

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydaniu na wniosek Powiatu Krapkowickiego, ul. Kilińskiego 1, 47‑303 Krapkowice, z dnia 19.01.2018 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WG.III.6220.2.2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin – Chorula od km 4+044 do projektowanego, przez ZDW Opole, ronda w ramach zadania budowy obwodnicy Malni i Choruli”, obejmującego odcinek drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin-Chorula od km 4+044 do km 6+944 położony na działkach: 1, 5, 17/1, 17/2, 32, 33, 39, 41, 52/1, 52/2 , 134/6, 137, 138, 139, 140, 143/2, 144/1, 145/5, 145/8, 148, 154/1, 162/1, 163/2, 163/20, 171, 179, 194, 195, obręb Górażdże, oraz 80/25, 80/26, 79/3, 224/2, 383, obręb Chorula.

Informuje się również, iż w dniu 15.03.2018 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Gogolina nr WG.III.6220.2.2018, w którym odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Z treścią ww. decyzji i postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (pokój nr 31), od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  • tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
  • na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości: Górażdże (obręb Górażdże), Chorula (obręb Chorula))

(dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).