Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze pracownika na zastępstwo

URZĄD MIEJSKI  W GOGOLINIE

47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6

 

POSZUKUJE PRACOWNIKA NA ZASTĘPSTWO

w Wydziale Funduszy i Mechanizmów Finansowania Inwestycji

w wymiarze pełny etat

 

1. Wymagania :

 1. wykształcenie wyższe;
 2. staż pracy 5 lat;
 3. znajomość zasad przygotowania i realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych, krajowych i innych;
 4. doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania;
 5. doświadczenie w organizacji wystaw;
 6. znajomość ustawy o samorządzie gminnym;
 7. znajomość ustawy o finansach publicznych;
 8. znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 9. znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 10. mile widziana znajomość języka obcego (angielski lub niemiecki).
 11. dyspozycyjność.

2. Zakres najważniejszych wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o pozyskanie środków z funduszy krajowych, zagranicznych i innych pozabudżetowych;
 2. administracyjna i merytoryczna obsługa, a także rozliczanie wniosków;
 3. organizowanie seminariów, konferencji i innych imprez informacyjnych związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy zewnętrznych;
 4. zlecanie w drodze konkursu realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym;
 5. przygotowywanie i rozliczanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym.

3. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy osoby starającej się o zatrudnienie;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie (poświadczona przez kandydata za zgodne z oryginałem);
 4. życiorys – cv z opisem pracy zawodowej,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodne z oryginałem);
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 7. oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji;

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „Umowa na zastępstwo w Wydziale Funduszy i Mechanizmów Finansowania Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Gogolinie” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie w godzinach pracy urzędu w terminie do dnia  2 maja 2018 r. w godzinach pracy Urzędu.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

   Burmistrz Gogolina

                                                                Joachim Wojtala