Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WG.VI.6220.13.2015

Gogolin, dnia 23.04.2018 r.

WG.VI.6220.13.2015

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

Burmistrz Gogolina, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia, że:

  1. w dniu 11.05.2015 r., na wniosek PGB Energetyka Sp. z o.o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa, wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Zakrzów w Gminie Gogolin”, lokalizacja przedsięwzięcia działka nr ew. 382/1, k.m. 3, obręb Zakrzów;
  2. organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Gogolina, zaś organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach, ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowice oraz Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Odrowążów 2, 45-089 Opole;

Jednocześnie, zapewniając udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, tj. z wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, postanowieniem Burmistrza Gogolina, stanowiskami innych organów, a także raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, oraz możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki  Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 31 lub w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: .

Zawiadamiam, że uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie 30 dni, od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gogolina.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 30 dni.

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  • tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
  • na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowościach: Gogolin (obręb Wygoda, obręb Strzebniów), Zakrzów (obręb Zakrzów), Obrowiec (obręb Obrowiec)

(dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).