Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa gazociągu DN300 MOP6,3MPa w Obrowcu

Gogolin , dnia 10-09-2012

 

WG.VI.6220.17.2012

 

 

       OBWIESZCZENIE

 

        Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z  art. 71 ust1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr199, poz.1227 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa gazociągu DN300 MOP 6,3 MPa o długości ok. 3800m dla potrzeb realizacji zadania „Przebudowa gazociągu relacji Obrowiec – Racibórz na odcinku Obrowiec – rzeka Odra” z wniosku Operator Gazociągów Przemysłowych Gaz-System S.A. Oddział w Świerklanach złożonego w dniu 13.08.2012r.

Lokalizacja przedsięwzięcia: działki nr ew. gruntu 332/2, 549, 567, 568, 560, 559, 539, 528, 501, 500, 499, 498, 497, 485/4, 473, 470/3, 395/1, 395/2, 410, 409, 407/1, 405, 404, 403, 371, 372, 408, 373, 383, 374, 379, 328, 327, 326, 325, 324, 323, 322, 321, 320, 319, 318, 292, 291, 290, 289, 288, 590, 65, 63, 59/2, 59/1, 60, 56/4, 55, 19, 21,  obręb 0007-Obrowiec

   

     Jednocześnie informuje się, iż wnioskodawca w dniu 13.08.2012r. do ww. wniosku załączył „kartę informacyjną przedsięwzięcia” .

     Zapoznanie się z podmiotową dokumentacją oraz ewentualne wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki  Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 lub w formie elektronicznej e-mail: r.delinowski@gogolin.pl  w terminie 21 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma .

    Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gogolina.

   Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Gogolina, zaś organami właściwymi do wydania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  w Opolu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach.

 

( niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości  Obrowiec ).