Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze pracownika na zastępstwo

URZĄD MIEJSKI

 W GOGOLINIE

47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6

POSZUKUJE PRACOWNIKA NA ZASTĘPSTWO

w Wydziale Funduszy i Mechanizmów Finansowania Inwestycji

w wymiarze pełny etat

 1. Wymagania :
  1. wykształcenie wyższe;
  2. staż pracy 3 lata;
  3. znajomość ustawy o samorządzie gminnym;
  4. znajomość ustawy o finansach publicznych;
  5. znajomość ustawy  Kodeks postępowania administracyjnego;
  6. znajomość ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  7. mile widziana znajomość języka obcego (angielski lub niemiecki).
  8. dyspozycyjność.
 2. Zakres najważniejszych wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. zlecanie w drodze konkursu realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym;
  2. przygotowywanie i rozliczanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym;
  3. przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o pozyskanie środków z funduszy krajowych, zagranicznych i innych pozabudżetowych;
  4. administracyjna i merytoryczna obsługa, a także rozliczanie wniosków;
  5. organizowanie seminariów, konferencji i innych imprez informacyjnych związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy zewnętrznych.
 3. Wymagane dokumenty:
  1. kwestionariusz osobowy osoby starającej się o zatrudnienie;
  2. list motywacyjny;
  3. kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie (poświadczona przez kandydata za zgodne z oryginałem);
  4. życiorys – cv z opisem pracy zawodowej,
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodne z oryginałem);
  6. oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
  7. oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji;

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „Umowa na zastępstwo         w Wydziale Funduszy i Mechanizmów Finansowania Inwestycji w Urzędzie Miejskim      w Gogolinie” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie w godzinach pracy urzędu       w terminie do dnia  24 maja 2018 r. w godzinach pracy Urzędu.

 

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala