Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr Or.I.0050.75.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE Nr Or.I.0050.75.2018
Burmistrza Gogolina
z dnia 11 maja 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert


Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 i 650) oraz § 2 Uchwały nr XLII/345/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z 23 listopada 2017 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert obejmujący zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin, w trybie i na zasadach zawartych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,  stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz na stronach internetowych gminy: www.gogolin.pl, www.bip.gogolin.pl 
§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

 

 

 

                                                                                   Załącznik do Zarządzenia nr Or.I.0050.75.2018

Burmistrza Gogolina z dnia 11 maja 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otartego konkursu ofert

 

BURMISTRZ GOGOLINA

z siedzibą w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin

OGŁASZA

OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań Gminy Gogolin w zakresie pomocy społecznej na 2018 rok skierowany do:

organizacji pozarządowych  oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność w dziedzinie objętej konkursem.

I. Rodzaj zadania:

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin.

 1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadań:
 1. udzielanie pomocy rzeczowej mieszkańcom Gminy Gogolin znajdującym się w trudnej sytuacji losowej poprzez sfinansowanie: żywności, opału, podręczników szkolnych, leków i sprzętu medycznego;
 2. organizacja imprez, spotkań integracyjnych i charytatywnych.

II. Wysokość dotacji:

 1. Na realizację zadań w 2018 roku planuje się  przeznaczyć kwotę dofinansowania w łącznej wysokości 10.000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Burmistrz Gogolina przyznaje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.
 1. Burmistrz Gogolina powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
 1. Do decyzji Burmistrza Gogolina w sprawie wyboru oferty i udzielania dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 1. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub wycofania swojej oferty.
 1. Maksymalna kwota o jaką może wnioskować podmiot na dofinansowanie zadania wynosi 10.000,00 zł.
 1. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 1. Burmistrz Gogolina będzie zlecać realizację wyżej wymienionych zadań publicznych w formie wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, przy czym dotacja nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów realizacji zadania.
 1.  Udział własny beneficjenta wynosi minimum 10% ogólnej wartości projektu
   (środki finansowe, wkład wolontariatu, inne).

10. Dotacje nie zostaną przyznane na:

 1. remonty budynków,
 2. zadania i zakupy inwestycyjne, środki trwałe,
 3. dotowania przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu gminy na podstawie przepisów szczególnych,
 4. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
 5. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
 6. działalność gospodarczą podmiotów,
 7. działalność polityczną i religijną.

11. Oferty wykraczające poza zakres rzeczowy zadania określonego przedmiotem konkursu nie będą rozpatrywane.

12. Do oceny merytorycznej zostaną zakwalifikowane oferty, które będą pozytywnie ocenione pod względem formalnym.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie powinno być zrealizowane w 2018 roku, nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.
 1. Do rozliczania kosztów zadania będą rozpatrywane wydatki poniesione od daty podpisania umowy do końca terminu realizacji zadania.
 1. Zadanie powinno być realizowane zgodnie z zawartą umową oraz najwyższą starannością i obowiązującymi przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a Gminą Gogolin.
 2. Podmiot realizujący zadanie ujęte w ofercie powinien:
 1. realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Gogolin,
 2. wykonać zadania samodzielnie,
 3. posiadać kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania,
 4. posiadać doświadczenie w realizacji  określonego typu zadania,
 5. umożliwić organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania,
 6. prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
 7. posiadać program realizacji zadania,
 8. dokonać korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania, przed zawarciem umowy w przypadku dotacji innej niż wnioskowana.
 1. Wyłoniony Podmiot zobowiązany jest zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, itp., informacji o tym, iż zadanie jest dotowane przez Gminę Gogolin. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.

7. Dotowany podmiot zobowiązany jest do:

 1. wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania,
 2. dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Gogolinie oryginałów dokumentów (rachunków, faktur) celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

8. Środki finansowe przyznane organizacji mogą być przeznaczone na finansowanie:

 1. kosztów osobowych: wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami – zgodne z cenami panującymi na rynku lokalnym,
 2. kosztów administracyjnych zadania (zakup materiałów biurowych),
 3. kosztów eksploatacyjnych lokalu bezpośrednio związanych z realizacją zdania,
 4. kosztów realizacji zadania wynikających ze specyfiki realizowanego przedsięwzięcia, w tym: usług poligraficznych, ubezpieczenia  uczestników, obsługi medycznej i innych kosztów, które zostaną wykazane jako niezbędne  do wykonania zadania.

10. Środki finansowe przyznane organizacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie:

 1. zakupu nieruchomości,
 2. wydatków inwestycyjnych, remontów i adaptacji pomieszczeń oraz wydatków na zakup środków trwałych,
 3. prowadzenie działalności gospodarczej,
 4. dotowania przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu gminy na podstawie przepisów szczególnych,
 5. pokrycia deficytu oraz zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
 6. podatków z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych (PDOF) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 7. kosztów związanych z działalnością polityczną lub religijną,
 8. kar i mandatów,
 9. opłat leasingowych oraz zobowiązań z tytułu otrzymanych kredytów.

V. Termin  składania ofert:

1. Termin składania ofert upływa 21 dnia od ukazania się ogłoszenia na stronach: www.bip.gogolin.pl, www.gogolin.pl  oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają oferty realizacji zadania. Oferty należy składać na formularzu określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2016 r.  poz. 1300).

3. Złożone oferty winny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, pod rygorem jej odrzucenia.

4. Oferty należy składać listownie bądź osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie ul. Krapkowicka 6, pok. nr 14, do godziny 15.30 ostatniego dnia naboru wraz z kompletem załączników w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gogolin z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. Decyduje data wpływu oferty potwierdzona pieczęcią wpływu.

5. Oferta powinna zawierać w szczególności:

 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
 3. kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
 4. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania 
 5. informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
 6. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie  którego dotyczy zadanie,
 7. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania oraz inne informacje wymagane zgodnie z niniejszym ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert.

VI. Wymagane załączniki dołączone do ofert:

 1. Aktualny, w dniu złożenia ofert, odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 2. Aktualny statut.
 3. W przypadku partnerstwa: statut partnera oraz umowa partnerska lub oświadczenie partnera(w przypadku wskazania w ofercie partnera).
 4. Ewentualne referencje do realizacji zadania.
 5. Do oferty powinny być dołączone załączniki oryginalne lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem. W przypadku Podmiotów podlegających jednostkom samorządu terytorialnego (nie posiadającym osobowości prawnej) do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo do złożenia ofert i realizacji zadania. Dla właściwego potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopie dokumentów muszą być opatrzone datą, pieczęcią Podmiotu oraz podpisami uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tum celu osób (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów).

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 21 dni od ustalonej ostatecznej daty przyjmowania ofert.
 1. Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gogolina zaopiniuje złożone oferty. Oferty nie spełniające wymogów formalnych (złożone po terminie, na innym formularzu lub bez wymaganych załączników) nie będą rozpatrywane.
 1. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Burmistrzowi Gogolina, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyznania dotacji.
 1. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie ustalonym przez strony.
 1. Przy ocenie oferty Komisja oceni:
 1. zgłoszone możliwości realizacji zadania,
 2. celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z ogłoszeniem,
 3. jakość działania i kwalifikacje osób do realizacji zadania,
 4. kalkulację kosztów realizacji projektu, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji,
 5. posiadane doświadczenie oferenta w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze,
 6. planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
 7. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków.
 1. Po ogłoszeniu wyniku otwartego konkursu ofert Burmistrz Gogolina, bez zbędnej zwłoki, zawiera umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub powierzenie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi podmiotami.

VIII. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku ogłoszenia konkursu ofert i w roku poprzednim i związanych z nimi kosztami:

1. Dotacja przyznana przez Gminę Gogolin na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w roku 2017 wyniosła 10.000,00 zł. i została udzielona Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż serce innym” z siedzibą 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 2.

2. W 2018 roku nie były realizowane zadania publiczne tego samego rodzaju.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Wyniki konkursu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz na stronach internetowych gminy www.gogolin.pl, www.bip.gogolin.pl.
 1. W przypadku niewpłynięcia żadnej oferty na realizację zadań w podanym zakresie Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. Gmina zastrzega sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wyboru oferty.
 1. Podstawą roszczeń finansowych w stosunku do Gminy Gogolin może być wyłącznie zawarta umowa.
 1. Dodatkowych informacji w zakresie warunków i możliwości uzyskania dotacji udzielają pracownicy Wydziału Spraw Administracyjnych, Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie.
 1. Burmistrz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji, a tym samym podpisania umowy w przypadkach:
 1. gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
 2. gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

Załączniki:

PDFZARZĄDZENIE Nr Or.I.0050.75.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf
DOCwzor-sprawozdania.doc
DOCXwzor-oferty.docx