Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GOGOLINA
o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin

Burmistrz Gogolina, stosownie do art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Gogolinie uchwały Nr XXIV/210/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin.

Zainteresowani mogą składać wnioski do studium na piśmie w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, w godzinach urzędowania - w terminie do dnia 11 czerwca 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie informuję, stosownie art. 21 ust. 2 pkt. 2 i art. 39 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 
i jego ochronie, zamieszczona została uchwała Nr XXIV/210/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 września 2016 r.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny odziaływania projektu studium na środowisko mogą składać uwagi i wnioski, związane z przedmiotem postępowania, w tym samym miejscu 
i terminie, jak pozostałe wnioski do studium.

Niniejsze ogłoszenie ukazało się w dniu 15.05.2018 r. na tablicach ogłoszeń w Gminie Gogolin, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie 
oraz w Tygodniku Krapkowickim z dnia 15.05.2018 r.                                              

Burmistrz Gogolina    
Joachim Wojtala 
                                

Załączniki:

PDFOGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin.pdf