Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o LI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                       ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 24 maja 2018r. (czwartek) o godz. 16.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Gogolinie odbędzie się LI Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

Porządek obrad:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2) przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
3) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji;
4) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
5) interpelacje i zapytania radnych;
6) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
7) sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok;
8) sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie i Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku za 2017 rok;
9) sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za 2017 rok;
10) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za rok 2017,
b) wyrażenia opinii o tablicach pamiątkowych na pomniku,
c) wniosku o pokrycie kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji,
d) udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
e) udzielenia pomocy finansowej,
f) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok;
11) wolne wnioski i informacje;
12) zakończenie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie
/-/ Piotr Czok