Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje w sprawie zmiany gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Gogolin na lata 2011-2015

W związku z obowiązkiem jakie nakłada na samorządy ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie art.17 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z 2009 r., Nr 65, poz. 554, poz. 1241: Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz.1706, Nr 221, poz. 1738; z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842; z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz.887; Dz. U. z 2012 r. poz. 579) oraz na podstawie art.176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz. 1690, Dz. U. z 2012 r. poz. 579) ), Burmistrz Gogolina przedstawia do konsultacji: projekt zmiany GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY GOGOLIN NA LATA 2011-2015 w zakresie dot.: „Gminnego programu wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem na lata 2012-2014” oraz „Programu środowiskowego wsparcia osób długotrwale borykających się z problemem alkoholowym i zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać na załączonym formularzu w terminie do 1 października 2012 r.

- w wersji papierowej do Urzędu Miejskiego w Gogolinie, parter, pokój nr 6,

- lub w wersji elektronicznej na adres: .

Formularz konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY GOGOLIN NA LATA 2011-2015

 

Lp.

Uwagi do projektu Programu

 

Uzasadnienie

 

Obecny zapis Programu

Proponowane brzmienie zapisu

 

 

 

 

Opinia o programie z uzasadnieniem :

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

Nazwa i adres organizacji pozarządowej oraz imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz

 

Załączniki:

DOCKonultacje Gminnej Strategii RPS 2011-2015.doc

DOCProgram wsparcia.doc

DOCProgram wspierania rodziny.doc

DOCUchwała wspieranie rodziny.doc