Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 02 października 2012r. o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się XXII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VI kadencji.

Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje radnych;
 5. informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej;
 6. przyjęcie informacji z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2012r. wraz z załącznikami.
 7. przyjęcie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012r.,
 8. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2012r.,
 9. podjęcie uchwał w sprawie:
 1.  wyrażenia poparcia dla starań o uznanie mowy śląskiej jako języka regionalnego,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011-2015,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domu Spokojnej Starości „Święta Barbara”
  w Kamionku,
 4. zmiany uchwały Nr XXXVI/263/2005 z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie, 
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolina,
 6.  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin,
 7.  dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok,
 8.  zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 1. wolne wnioski;
 2. zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Franciszek Holeczek