Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o LII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                   ZAWIADOMIENIE
Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 13 czerwca 2018r. (środa) o godz. 16.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Gogolinie odbędzie się LII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.
Porządek obrad:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2) przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
3) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;                   
4) interpelacje i zapytania radnych;
5) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
6) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
7) informacja z działań zmierzających do zabezpieczenia czasu wolnego dla dzieci w czasie wakacji letnich:
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie,
- Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie,
- Wydział Oświaty, Rekreacji i Sportu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie;
8) informacja o bezrobociu w gminie;
9) informacja z działalności Zespołu Rekreacyjno - Sportowego w Gogolinie za 2017 rok;
10) informacja o stanie gospodarki odpadami w Gminie Gogolin w 2017 roku;
11) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2017 rok,
b) udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2017 rok,
c) nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla miasta Gogolina",
d) nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla miasta Gogolina",
e) nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla miasta Gogolina",
f) przyjęcia „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018 – 2020”,
g) zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
h) zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
i) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin,
j) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą,
k) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą,
l) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą,
m) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą,
n) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą,
o) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres powyżej trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
p) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
q) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą,
r) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
s) dokonania zmian do budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok;
11) wolne wnioski i informacje;
12) zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie
/-/ Piotr Czok