Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół XIII Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów

Protokół Nr XIII/2018 z Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie z dnia 22.03.2018 r.  które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Gogolinie (Sala Posiedzeń) w godz. 10.00-11.30.

 

W Posiedzeniu brali udział członkowie GRS (Zał. nr 1 do Protokołu, lista obecności):

 1. Broj Krystyna
 2. Brüll Daniela
 3. Długosz Jerzy
 4. Gabor Wiktor
 5. Hońka Ginter
 6. Nadbrzeżny Jan
 7. Sadowska Henryk
 8. Szwugier Urszula
 9. Wandowski Dariusz
 10. Wiora Marta
 11. Zinczyn Zdzisław.

Ponadto w Posiedzeniu brali udział zaproszeni goście:

 1. Joachim Wojtala – Burmistrz Gogolina;
 2. Izabela Olczyk -  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej;
 3. Barbara Dołowicz – Dyrektor Domu Spokojnej Starości w Kamionku;
 4. Andrzej Mrowiec – Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie;
 5. Ewa Bury – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie;
 6. Jerzy Kłeczek – Dyrektor Zespołu Rekreacyjno-Sportowego;
 7. Buk Monika–  Inspektor Wydziału Administracji, Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie (protokolant).

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny na wstępie przywitał wszystkich przybyłych członków Gminnej Rady Seniorów oraz zaproszonych gości.

Ad. 1 i Ad. 2

Przewodniczący na podstawie listy obecności, stwierdził, że Rada może obradować
i podejmować prawomocne decyzje, gdyż na Sali obecnych jest 11 członków Gminnej Rady Seniorów. Zapytał, czy wobec porządku obrad są jakieś wątpliwości bądź zapytania.

Brak uwag i propozycji do porządku obrad.

Wobec powyższego, poddał pod głosowanie przyjęcie zaproponowanego porządku obrad, który został przyjęty jednogłośnie 11 głosami „za”.

Poinformował również, iż z poprzedniego Posiedzenia sporządzono protokół, który znajduje się na Sali do wglądu. Jest dostępny także na stronie bip www.gogolin.pl.

Przypomniał także, iż prowadzona jest kronika Gminnej Rady Seniorów oraz zachęcił do przekazywania materiałów, które można byłoby ująć w danej kronice.

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny na wstępie posiedzenia wręczył w imieniu całej Gminnej Rady Seniorów symboliczne kwiaty dla członków Rady, którzy w minionym czasie świętowali swoje urodziny: pani Krystynie Broj z Kamienia Śląskiego oraz panu Gintrowi Hońka z Odrowąża.

Ad. 3

Sprawozdanie z działalności Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie w okresie między posiedzeniowym (od 19.12.2017 r. do 22.03.2018 r.).

Przewodniczący Jan Nadbrzezny zauważył, iż podczas ostatniego posiedzenia GRS w dniu 19.12.2017 r. za pośrednictwem Burmistrza Gogolina, GRS zwróciła się do Rady Miejskiej
w Gogolinie z wnioskiem o nadanie nazwy dla nowej ulicy w Gogolinie imieniem „Sióstr Miłosierdzia” lub ufundowaniem pamiątkowej tablicy informacyjnej o zasługach wspomnianego zgromadzenia sióstr zakonnych dla tutejszej społeczności.  Rada Seniorów uznała, że ponad stuletnia działalność dla dobra publicznego oraz dokonania Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza zasługują na takie upamiętnienie.

W okresie sprawozdawczym w mediach ukazało się kilka ważnych informacji
o zamierzeniach inwestycyjnych realizowanych w gminie, co do których GRS wniosła swoje opinie. Szczegółowe informacje o tym zawiera dodatek do  „Nowej Trybuny Opolskiej” (wydanie pt. „Extra Gogolin” z dnia 28.02.2018 r.). Należy zauważyć, iż Gminna Rada Seniorów w minionym czasie wsparła między innymi projekty, dotyczące budowy tanich mieszkań, wśród których znajdą się mieszkania przystosowane dla osób niepełnosprawnych, a także wybudowana zostanie ścieżka zdrowia  dla osób starszych (inwestycja będzie zrealizowana  przy ul. M. Konopnickiej).

Przewodniczący Jan Nadbrzezny podkreślił, iż wykorzystując teren nieczynnej linii kolejowej samorządy Gogolina i Krapkowic przygotowują się do wykonania ścieżki rowerowej, która połączy Krapkowice – dz. Otmęt z Gogolinem w kierunku tzw. strefy gospodarczej.  Zniknie więc problem niezbyt bezpiecznej komunikacji rowerem pomiędzy Gogolinem i Krapkowicami (sprawa była rozważana przez GRS, bo dotyczyła utrudnień podczas przejazdu rowerem przez wiadukt nad A-4).

Poinformowano również o przygotowaniach do wykonania projektu wiaduktu nad linią kolejową w Gogolinie, który będzie przenosił ruch pojazdów samochodowych na trasie DW 409 przebiegającej przez środek miasta. Przewodniczący dodał, iż sprawa jest kluczowa, bo dotyczy inwestycji warunkującej dalszy pomyślny rozwój miasta. Przez niemal  8 godzin na dobę  wspomniany przejazd bywa zamykany, co jest niezwykle uciążliwe dla mieszkańców.

Przewodniczący Jan Nadbrzezny  zauważył, iż w niedługim czasie zmniejszy się uciążliwość ze strony komunikacji samochodowej i poprawi  poziom bezpieczeństwa na drogach
w gminie Gogolin. Rozpoczęto już prace przy budowie obwodnicy miejscowości Chorula
i Malnia, łączącej się z rondem w Gogolinie, z którą połączona będzie obwodnica dz. Karłubiec,  wybudowana w roku ubiegłym przez gminę Gogolin.

Natomiast w Malni rozpoczęto budowę nowej drogi, która ułatwi dojazd do kościoła i ośrodka zdrowia oraz do firmy „GNIOTPOL”.

W kolejnej części sprawozdania Przewodniczący GRS poinformował o wydarzeniach w których uczestniczyli przedstawiciele GRS w I kwartale 2018 r. :

10.01.2018 r. -W ramach zajęć I semestru Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyły się warsztaty i spotkanie z kosmetyczką nt. „Jak prawidłowo pielęgnować twarz”.

18.01.2018 r. - W GCK w Gogolinie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Babci
i Dziadka, w którym wzięło udział ok. 100 członków Klubu Seniora. Uczestniczyli w nim również zaproszeni goście: Joachim Wojtala-Burmistrz Gogolina, Piotr Czok - Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie oraz Iwona Cimek, Dyrektor GCK w Gogolinie.

20.01.2018 r.- W hali sportowej im. B. i Z. Blautów w Gogolinie odbyła się Zabawa Karnawałowa.

26.01.2018 r. - W sali lustrzanej pałacu w Kamieniu Śląskim odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Gogolinie, zwieńczająca obchody Jubileuszu 50 - lecia nadania Gogolinowi praw miejskich oraz 50 – lecia odsłonięcia pomnika Karolinki i Karlika. Podczas sesji podjęto uchwałę o nadaniu Norbertowi Urbańcowi, byłemu wieloletniemu Burmistrzowi Gogolina tytułu „Zasłużony dla Miasta Gogolina”. Laudację wygłosił Joachim Wojtala - Burmistrz Gogolina, w której przedstawił znaczące dla społeczności dokonania  oraz zasługi Norberta Urbańca, który funkcję burmistrza sprawował w latach 1990 – 2002. Ponadto Radni wystosowali okolicznościowe przesłanie, które ma przypominać przyszłym pokoleniom, na jakich wartościach i fundamentach została zbudowana wspólnota Gogolina. Joachim Wojtala - Burmistrz Gogolina dokonał również podsumowania jubileuszowych obchodów, a także podziękował wszystkim, którzy brali udział w ich przygotowaniu i aktywnie w nich uczestniczyli. Uczestnikom  wręczono jubileuszowe wydanie periodyku „Zeszyt Gogoliński” nr 7, w którym  przedstawione zostały najważniejsze wydarzenia i podsumowanie najważniejszych przedsięwzięć w gminie w 2017 roku.

08.02.2018 r. - Burmistrz Gogolina zaprosił do GCK w Gogolinie mieszkańców gminy,
a także seniorów na biesiadę z okazji „tłustego czwartku”, czyli na imprezę ostatkową pn. „Piosenka dobra na wszystko”. W pięknej scenerii  i przy pączkach uczestnicy wysłuchali koncertu w wykonaniu artystów scen śląskich: Krzysztofa Wierzchowskiego. Izabeli Fojcik i Andrzeja Potępy. Ponadto gościnnie wystąpili: Vlasta Mudrikova z zespołem Narodopisna Skupina Hrcava. W programie były też  ciekawe konkursy, zabawy i gry. 

09.02.2018 r. - W gminie Gogolin obchodzono Światowy Dzień Chorego, m.in. w:

- w Malni po uroczystej porannej mszy  w kościele parafialnym, którą odprawił proboszcz ks. Hubert Sklorz, wszyscy  uczestnicy tj. seniorzy (także z Klubu Seniora), osoby samotne i chorzy (ok. 60 osób) spotkali się w salce parafialnej przy kawie i ciastkach. Ksiądz proboszcz powitał wszystkich, natomiast Sołtys – Barbara Herok przedstawiła informację o aktualnych lokalnych sprawach, a potem przez dłuższy czas były rozmowy i wspomnienia,

- w  Domu Spokojnej Starości „Święta Barbara” w Kamionku odprawiono mszę świętą
i wysłuchano orędzia papieża Franciszka, a także przygotowano wspólny poczęstunek dla wszystkich uczestników. W uroczystości wzięli udział Piotr Czok - Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, jak również delegacja z Klubu Seniora i seniorzy z Kamionka.

11.02.2018 r.- W szkole w Malni odbył się III Malnijski Przegląd Grup Obrzędowych „Wodzenia Niedźwiedzia”, na który przybyli mieszkańcy, w tym  wielu seniorów.  W ciągu dnia grupa niedźwiedziowa odwiedziła poszczególne domostwa, a wieczorem  zaprezentowano program „niedźwiedziowy”, czyli pokaz grupy obrzędowej dorosłych, jak również występy artystyczne młodzieży z miejscowego przedszkola i szkoły. Popisy niedźwiedziowych zespołów obrzędowych odbyły się również  w pozostałych sołectwach gminy.

13.02.2018 r. - Odbył się marsz śledzikowy z kijkami „nordic walking”.

15.02.2018 r. - Odbył się pogrzeb Barbary Jaskólskiej, pracownika Urzędu Miejskiego (Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego) w Gogolinie. Przewodniczący zaznaczył, iż środowisko seniorów, którzy dobrze znali zmarłą śp. Barbarę zapamięta ją, jako osobę niezwykle ciepłą i serdeczną, a przede wszystkim jako niezrównanego, wspaniałego przewodnika naszych wycieczek, jak również współredaktora „Zeszytu Gogolińskiego”, „Kalejdoskopou” i materiałów promocyjnych. „Pani Basia potrafiła barwnie opowiadać
o zabytkach, o budowlach inżynierskich i o architekturze. Będziemy ją długo wspominali i o niej pamiętali.”
– dodał Przewodniczący.

05.03.2018 r. - Z okazji Dnia Kobiet w restauracji „Centrum” w Gogolinie  Klub Seniora zorganizował uroczyste spotkanie połączone z życzeniami i poczęstunkiem.

07.03.2018 r. - W siedzibie Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Opolu odbyło się plenarne posiedzenie, w którym uczestniczyła pani Marta Wiora. W posiedzeniu uczestniczył również Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego. Rozmawiano o problemach środowiska seniorów i obchodach Światowego Dnia Seniora, które odbędą się w dniu 06.06.2018 r.

11.03.2018 r.- W GCK w Gogolinie odbył się spektakl „Muzyczny upominek dla Karoliny – ale kino”, w którym wystąpili Barbara Kurdej – Szatan i Rafał Szatan. Wykonali przeboje
z filmów oraz seriali polskich i zagranicznych. Odbył się też konkurs o tematyce związanej
z filmem. Zwycięzcy otrzymali ufundowane przez sponsorów zaproszenia do miejscowych lokali gastronomicznych, gabinetów kosmetycznych i do kina.

12.03.2018 r.- W GCK w Gogolinie członkowie Klubu Seniora spotkali się z Eweliną Pielosz, policjantką z Posterunku w Gogolinie, która opowiedziała o zagrożeniach występujących na tutejszym terenie oraz udzieliła porad, jak się przed nimi należy zabezpieczać.

17–18.03.2018 r. - Na Hali Sportowej im. Z. i B. Blautów w Gogolinie odbył się  dwudniowy, corocznie organizowany, Jarmark Wielkanocny (kiermasz), na którym seniorzy  zaprezentowali swoje ozdoby  wielkanocne oraz uczestniczyli w I Powiatowym Konkursie Kroszonkarskim im. Jerzego Lipki. Tegoroczny Jarmark miał większą rangę, szerszy zasięg, ponieważ połączony został wspólnymi siłami z gminą Krapkowice. W Jarmarku uczestniczyły placówki kultury obu gmin oraz delegacje zaprzyjaźnionych gmin i miast partnerskich: Kysuckego Novego Mesta, Łodygowic i Zwierzyńca. Jarmark cieszył się dużym zainteresowaniem i przyciągnął wielu zwiedzających, którzy mogli degustować regionalne potrawy, a także zaopatrzyć się w wyroby rękodzielnicze i świąteczne  upominki na wielkanocny stół. W tegorocznej imprezie wzięło udział ponad 30 organizacji z gminy Gogolin, a czas umilały różnorodne formacje muzyczne, śpiewacze i taneczne, jak również  wspaniałe występy dzieci oraz uczniów z miejscowych placówek oświatowych.

19.03.2018 r.- W GCK w Gogolinie odbyło się spotkanie seniorów z farmaceutką Anną Praszmo na temat leków używanych przez osoby  w podeszłym wieku, a także o lekach zastępczych i ziołach.

Ponadto Przewodniczący poinformował, że 07.12.2017 r. w Teatrze im. J. Kochanowskiego
w Opolu odbyła się uroczysta gala, na której Marszałek Województwa Opolskiego wręczył dyplom dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Okaż serce innym”, które wzięło udział w konkursie „Opolska Niezapominajka”. Przyznane wyróżnienie to wielki  honor dla tego stowarzyszenia aktywnie działającego w naszym środowisku.

Gminna Rada Seniorów w Gogolinie współpracuje ze Stowarzyszeniem przy realizacji projektów, które urozmaicają życie ludzi w podeszłym wieku,  dlatego w imieniu całej Rady pogratulował wyróżnienia.

W lutym 2018 r. w GCK w Gogolinie, staraniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku
i Miłośników Ziemi Gogolińskiej, zorganizowano spotkanie poświęcone reformacji
i działalności Marcina Lutra. Wykład wygłosił ks. dr hab. Joachim Piecuch z Uniwersytetu Opolskiego, który kończąc swój wykład filozoficznie zauważył, że wszyscy jesteśmy braćmi i do Jezusa idziemy jedną drogą. Natomiast w Centrum Aktywizacji Wiejskiej w Choruli odbył się „Seniorski bal na 102”, w którym wzięli udział seniorzy z Choruli, Górażdży i Malni.

W dniu 15.03.2018 r. Rada Społeczna Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie dokonała podsumowania działalności tej placówki, która w poważnym zakresie świadczy usługi różnorodne medyczne  na rzecz seniorów. Wspomniana placówka miniony rok zakończyła  pozytywnym bilansem finansowym (bez strat). Przyjęty też został do realizacji plan działalności na 2018 rok, w którym zaplanowano rozszerzenie  działalności  o opiekę długoterminową stacjonarną i domową oraz uruchomienie sklepu z artykułami pomocowymi i wypożyczalnię sprzętu. Ponadto GOZ zamierza zakupić sprzęt medyczny do poradni okulistycznej (aparat do badań OCT), dzięki temu pacjenci nie będą musieli wyjeżdżać na badania do Kędzierzyna - Koźla i Opola.

Sprawozdanie między posiedzeniowe przyjęte zostało jednogłośnie 11 głosami „za”.

Ad. 4.

Członkowie Gminnej Rady Seniorów wpisywali się na listę z harmonogramem dyżurów Gminnego Punktu Doradztwa dla Seniorów.

Zadecydowano, iż dyżury Gminnego Punktu Doradztwa dla Seniorów odbędą się w tym kwartale w dniach: 10.04.2018 r. (drugi wtorek miesiąca, czyli o tydzień później niż wg. przyjętej zasady odbywania się dyżurów zawsze w pierwszy wtorek miesiąca, ze względu na okres wielkanocny), 08.05.2018 r. (tydzień później ze względu na, iż pierwszy wtorek miesiąca jest świętem pracy – 01.05.) oraz bez zmian w pierwszy wtorek miesiąca w czerwcu – 05.06.2018 r.

Przewodniczący odczytał harmonogram dyżurów na II kw 2018 r.:

 • CAW Chorula – 10.04.2018r. (pan Dariusz Wandrowski);
 • DSS Św. Barbara – 10.04.2018 r. (pani Urszula Szwugier);
 • Świetlica młodzieżowa w Malni – 10.04.2018 r. (pan Jan Nadbrzezny);
 • Świetlica młodzieżowa w Górażdżach – 10.04.2018 r. (pan Zdzisław Zinczyn);
 • Świetlica młodzieżowa w Kamieniu Śląskim – 10.04.2018 (pani Krystyna Broj);
 • Salka DFK w Obrowcu – 10.04.2018 r. (pani Marta Wiora);
 • Świetlica młodzieżowa w Zakrzowie – 10.04.2018 (pan Wiktor Gabor);
 • CAW Odrowąż – 10.04.2018 (pan Ginter Hońka);
 • OPS w Gogolinie – 10.04.2018 (pani Daniela Brüll)
 • OPS  w Gogolinie - 08.05.2018 (pani Henryka Sadowska  ) ,
 • OPS w Gogolinie – 05.06.2018 (pan Jerzy Długosz).

Ad. 5.

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny podziękował za wszystkiego życzenia wielkanocne, które wpłynęły do Gminnej Rady Seniorów.

O głos poprosił Andrzej Mrowiec, dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie, który poinformował o planowanych zmianach w funkcjonowaniu DSS w Kamionku. Koncepcja rozbudowy DSS pozwoli na zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz umiejscowienia tam, dodatkowych mieszkań, w formie mieszkań wspomaganych.

Burmistrz Gogolina poinformował, iż planowane jest spotkanie z seniorami w większym gronie, aby poinformować Seniorów o aktualnych działaniach na terenie gminy Gogolin oraz aby zaczerpnąć informacji, jaką ofertę dla Seniora warto stworzyć, aby mieszkańcy chcieli skorzystać. Burmistrz podziękował członkom Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku za korzystanie z oferty nadesłanej przez Uzdrowisko w Ciechocinku.

Wrócił także do tematu komunikacji autobusowej na terenie gminy. Podkreślił, iż gmina dopłaca 5.000 zł miesięcznie celem utrzymania linii z Kamienia Śląskiego.

Poinformował także, iż Wojewoda Opolski ogłosił nabór na wnioski w ramach „Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej”. Na wniosek Burmistrza Rada Miejska w Gogolinie przyznała środki finansowe na przebudowę ul. Sportowej. Jeśli Gmina Gogolin zakwalifikuje się do dofinansowania, zwrócone zostanie do 60% poniesionych kosztów, związanych z realizacją tego zadania. Zgodnie z projektem, inwestycja obejmie poszerzenie jezdni, korektę pochylenia drogi, budowę chodnika i ścieżki rowerowej.

Burmistrz przekazał obecnym członkom GRS zestawienie imprez kulturalnych zaplanowanych na 2018 r. – „Kulturalny Rozkład Jazdy”. Zauważył, iż w dniach 8-9.06.2018r. odbędzie się Seniorada. W ramach wydarzenia odbędzie się II Polonijny Festiwal Polskiej Piosenki.

Zachęcił także Seniorów do uczestnictwa w wykładzie „O umiłowaniu Ojczyzny”, Ordynariusza Opolskiego biskupa Andrzeja Czaji, w ramach 7 „Złotych wykładów” na 70 – lecie Liceum Ogólnokształcącego w Gogolinie.

Burmistrz Gogolina zachęcił środowisko senioralne do zgłaszania swoich propozycji, odnośnie osób z świata nauki, kultury, sportu, które warto by zaprosić na kolejne „złote wykłady”.  Zaprosił także do skorzystania z możliwości wyjazdu do miasta partnerskiego w Niemczech – Schongau w okresie Bożego Ciała. Poprosił o zwrotna informacje do dnia 26.03.2018 r. Na koniec Burmistrz podziękował za zaangażowanie Gminnej Rady Seniorów oraz dobrą współpracę.

O głos poprosił Jerzy Kłeczek, dyrektor Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie, który zaprosił na „wspinaczkową sobotę” w Gogolinie. O godzinie 9.00 odbędą się III zawody boulderowe o Puchar Burmistrza Gogolina, natomiast na godzinę 17.00 odbędzie się prelekcja z udziałem Jacka Matuszka, Łukasza Dudka praz Piotra Pustelnika.

Andrzej Mrowiec, dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia, przypomniał o projekcie „Ruch, zdrowa dieta, edukacja i opieka krokiem do szczęśliwej i pogodnej jesieni życia” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 -2020.

 

W wolnych wnioskach głos zabrała także Marta Wiora, opiekunka Klubu Seniora, członek Gminnej Rady Seniorów, zgłaszając problem z miejscem spotkań seniorów z Malni (65+ oraz Klubu Seniora). Ustalono, iż problem zostanie przedyskutowany z Panią Sołtys Barbarą Herok oraz z Księdzem Proboszczem.

Ad. 6.               

W związku z wyczerpaniem tematów porządku obrad Przewodniczący zakończył XIII Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie, składając podziękowania przybyłym członkom i zaproszonym gościom.

                                 

 Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów Gogolinie

  Jan Nadbrzeżny

Protokołowała     

Monika Buk                                                                                                      

 

Zał. Nr 1- lista obecności członków Gminnej Rady Seniorów i zaproszonych gości na Posiedzenie.

 

Załączniki:

PDFProtokół z XIII posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie.pdf