Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

BURMISTRZ GOGOLINA

OGŁASZA

 

1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie przy ul. Dębowej, znaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 37 z mapy 1 obrębu Gogolin 1 o pow. 0,6654 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00051085/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz pod tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości – 37 000,00 zł.*

Wadium – 3 700,00 zł  

 

2. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie przy ul. Dębowej, znaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 39 z mapy 1 obrębu Gogolin 1 o pow. 0,9038 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00063822/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz pod tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości – 47 000,00 zł.*

Wadium – 4 700,00 zł  

 

Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu powiększoną o podatek VAT w wysokości 23%.

Ze względu na przeznaczenie nieruchomości – w części tereny rolnicze – do przetargu mogą przystąpić osoby zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2018 r. poz. 1089) -  posiadające kwalifikacje rolnicze. 

Przetargi odbędą się w dniu 16 lipca 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie ul. Krapkowicka 6 (sala posiedzeń).

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości lub inne dokumenty potwierdzające zdolność do dokonywania czynności prawnych oraz potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Gogolinie w BS Gogolin Nr 81 8883 0005 2001 0000 2381 0001 w terminie do dnia  11 lipca 2018 r.

Należność należy uregulować przed podpisaniem umowy notarialnej.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, a zaliczone na poczet ceny nabycia - jeżeli osoba wpłacająca przetarg wygra. 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie, oraz opublikowane na stronach internetowych www.gogolin.pl, w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej – BIP i w Tygodniku Krapkowickim.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Mieniem Gminnym Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, pokój 29, tel. 077 4076829.

                                                                                        

 

                                                                                                               Burmistrz Gogolina

                                                                                                                  Joachim Wojtala

Załączniki:

PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości.pdf