Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WG.III.6220.4.2018

Gogolin, dnia 13 czerwca 2018 r.

WG.III.6220.4.2018

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 74 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1831 O ul. Kamiennej w miejscowości Gogolin”, które będzie realizowane na działkach ewidencyjnych:

- nr 1, 72, obręb Gogolin 2;

- nr 50, 122, 158/1, 158/2, 203/4, 213, 214/3, 250, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, 265, obręb Karłubiec,

z wniosku złożonego w dniu 27 marca 2018 r. przez Pana Tomasza Sokulskiego - pełnomocnika Powiatu Krapkowickiego, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice,

zawiadamia Strony postępowania:

 • o opinii Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu nr nr NZ.9022.3.7.2018.AW z dnia 05.06.2018 r. wnoszącej o odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko;
 • o opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4220.75.2018.AW z dnia 25.04.2018 r.  stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, jednocześnie wskazującej na konieczność określenia w decyzji środowiskowej warunku polegającego na obowiązku przeprowadzenia, przed przystąpieniem do wycinki drzew, oględzin pod kątem występowania chronionych gatunków;
 • o opinii Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr GL.ZZO.3.435.68.1.2018.DB z dnia 24.04.2018 r. stwierdzającej brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia;
 • o wydaniu przez Burmistrza Gogolina postanowienia nr WG.III.6220.4.2018 z dnia 13.06.2018 r. o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, wskazującego jednocześnie na konieczność zawarcia w treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obowiązku przeprowadzenia, przed przystąpieniem do usunięcia drzew, oględzin pod kątem występowania chronionych gatunków; na postanowienie nie przysługuje zażalenie.
 • o możliwości wypowiedzenia się, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Informuję, iż dokumentacja sprawy, jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki  Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 31, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej, na adres: Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin;
 • ustnie do protokołu, w siedzibie organu (adres jw.);
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej:   .

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

 • tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
 • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
 • na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości: Gogolin (obręb Gogolin 2 i obręb Karłubiec)

(dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).