Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

W sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń 

Konsultacje społeczne w sprawie nw. uchwały do dnia 17.10.2012 proszę zgłaszać pisemnie na adres Urząd Miejski w Gogolinie ul Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin lub e-mailem. urzad@gogolin.pl :

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675/ oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej /Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 121 poz. 770, z 1998 r. Nr 106 poz. 668, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 199 poz. 1937, z 2008 r. Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 19 poz. 101, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 106 poz. 675,ostatnia zmiana:Nr 127 poz. 857/ Rada Miejska w Gogolinie u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) gminie - rozumie się przez to Gminę Gogolin; 

2) obiektach i urządzeniach - rozumie się przez to obiekty i urządzenia użyteczności publicznej, a w szczególności: boiska sportowe, hale sportowe, sale gimnastyczne, stadiony sportowe, korty tenisowe, kąpieliska, basen kryty, park miejski wraz z zapleczem socjalnym i sceną,, pomieszczenia do nauki, świetlice samorządowe i inne pomieszczenia użytkowe wraz z urządzeniami i wyposażeniem będące własnością gminy, wykorzystywane do organizowania imprez lub na inną pozastatutową działalność; 

3) organizatorze - rozumie się przez to osobę prawną, fizyczną lub jednostkę organizacyjną, która na mocy umowy dzierżawy, najmu, użyczenia korzysta w określonym celu z obiektów i urządzeń; 

4) administratorze obiektu - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną gminy lub inny podmiot, któremu gmina powierzyła zarządzanie i utrzymanie obiektów i urządzeń; 

5) pozastatutowym korzystaniu z obiektów i urządzeń - rozumie się przez to korzystanie z obiektów i urządzeń wykraczające poza zadania określone jako własne gminy w ustawach oraz w statutach gminnych jednostek organizacyjnych; 

6) imprezie - rozumie się przez to planowane zajęcie obiektu lub urządzenia przez organizatora na podstawie umowy, celem zaspokojenia potrzeb organizatora, w sposób nie sprzeczny z funkcjami korzystania z obiektów i urządzeń. 

§ 2. Ustala się następujące zasady korzystania z obiektów i urządzeń: 

1) obiekty i urządzenia udostępniane są: 

a) mieszkańcom gminy i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, realizującym zadania własne gminy mające charakter użyteczności publicznej, a także innym podmiotom wspomagającym realizację zadań własnych gminy oraz promującym gminę - po uzgodnieniu z administratorem obiektu, 

b) innym osobom prawnym lub fizycznym albo jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, w tym prowadzącym działalność gospodarczą; 

2) korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się na podstawie ustalonego dla danego obiektu lub urządzenia regulaminu lub instrukcji oraz zgodnie z harmonogramem lub za zgodą administratora obiektu lub urządzenia; 

3) pierwszeństwo do korzystania z obiektów i urządzeń posiadają w następującej kolejności: 

a)   jednostka organizacyjna gminy, zarządzająca obiektem – na zajęcia własne oraz sportowe i sportowo - rekreacyjne dzieci i młodzieży, 

b)   inne, niż określone w pkt 1, jednostki organizacyjne gminy organizujące imprezy sportowe i sportowo – rekreacyjne, 

c)   uczniowie szkół i innych jednostek oświatowych, dla których gmina nie jest organem prowadzącym, 

d)   stowarzyszenia kultury fizycznej realizujące zadania własne gminy w ramach umów zawartych z gminą w zakresie prowadzenia zajęć lub imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, 

e)   stowarzyszenia kultury fizycznej realizujące zadania własne gminy – na zajęcia lub imprezy sportowe dla osób dorosłych, 

f)   stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na terenie gminy, 

g)   pozostałe podmioty; 

4) dzieci i młodzież niepełnoletnia, korzystająca z obiektu, może uczestniczyć w zajęciach lub imprezach odbywających się w obiektach sportowych należących do gminy, wyłącznie pod nadzorem trenera, instruktora lub innej uprawnionej osoby pełnoletniej; 

5) korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się w oparciu o zawartą umowę lub bilet wstępu; 

6) korzystanie z obiektów i urządzeń jest odpłatne, a środki finansowe z tego tytułu stanowią dochód budżetu gminy; 

7) z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń zwalnia się: 

a) organizatorów imprez zleconych przez gminę, organizowanych przy współudziale gminy oraz pod patronatem Burmistrza Gogolina 

b) dzieci i młodzież z Gminy Gogolin zrzeszona w ramach Szkolnego Związku Sportowego na organizację zajęć pozalekcyjnych i zawodów sportowych. 

c) Uczniowski Klub Sportowy w Gogolinie, w ramach działających sekcji, które nie otrzymują dotacji z Gminy Gogolin z zakresu kultury fizycznej. 

§ 3. Określa się sposób ustalenia cen i opłat za pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń: 

1) wysokość cen i opłat ustala zarządzeniem Burmistrz Gogolina; 

2) ustalenie wysokości cen i opłat przez Burmistrza Gogolina, poprzedza przedłożenie w tym zakresie propozycji ich wysokości przez administratorów obiektów; 

3) administratorzy obiektów przedkładają Burmistrzowi Gogolina propozycję wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń będących w ich utrzymaniu wraz z kalkulacją uwzględniającą bieżące niezbędne koszty utrzymania danego obiektu lub urządzenia w stanie nie pogorszonym; 

4) wysokość opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń może przewidywać ulgi. 

§ 4. W uchwale Nr XXX/229/97 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 sierpnia 1997r. w sprawie powierzenia Zarządowi Gminy uprawnień do ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej , § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Powierza się Burmistrzowi Gogolina uprawnienia do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej”

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Załacznik:

PDFuch.obiekty.pdf