Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

W sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Gogolin 

Konsultacje społeczne w sprawie nw. uchwały do dnia 17.10.2012 proszę zgłaszać pisemnie na adres Urząd Miejski w Gogolinie ul Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin lub e-mailem. urzad@gogolin.pl :

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Gogolin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr223, i poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 z 2012r. poz. 567) w związku z art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z 2011r., Nr 171, poz.1016, Nr 185, poz.1092, Nr 208, poz.1240 i 1241, z 2012r. poz. 490) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się warunki i tryb finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Gogolin. 

§ 2. Gmina Gogolin realizując cel publiczny z zakresu sportu, polegający na poprawie warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Gogolin, udziela wsparcia finansowego na rzecz podmiotów określonych w art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, zwanych dalej w uchwale klubami sportowymi, na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 

§ 3. Wsparcie finansowe na realizację zadań w zakresie sportu mogą otrzymywać kluby sportowe prowadzące na terenie Gminy Gogolin działalność sportową, niedziałające w celu osiągnięcia zysku. 

§ 4. Wsparcie finansowe jest udzielane w formie dotacji. 

§ 5. Wsparcia finansowego udziela Burmistrz Gogolina po uprzednim rozpatrzeniu wniosku złożonego przez klub sportowy. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje określa corocznie Rada Miejska w Gogolinie w uchwale budżetowej. 

§ 6. Podstawą przekazania dotacji jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Gogolin a klubem sportowym, która określa warunki i terminy uruchomienia wsparcia, sposób kontroli zgodności wydatków dokonanych w ramach wsparcia z celami określonymi we wniosku, zasady, terminy i sposób sporządzania sprawozdań o sposobie wykorzystania środków, a także skutki niezłożenia w terminie sprawozdań lub wykorzystania przyznanego wsparcia niezgodnie z celami określonymi w umowie. 

§ 7. 1) Wnioski o których mowa w § 5 należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały w terminie do 15 września każdego roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma zostać udzielona dotacja. 

2)  w roku 2012 w/w wniosek należy złożyć w terminie do 30 listopada. 

§ 8. Udzielanie wsparcia finansowego na warunkach określonych powyżej nie narusza przepisów dotyczących udzielania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

 

Załącznik:

PDFuchwala rozwoj sportu.pdf