Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WG.III.6220.1.2018

Gogolin, dnia 23 czerwca 2018 r.

Burmistrz Gogolina

WG.III.6220.1.2018

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 74 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), W związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie zmiany uwarunkowań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegającego na wykonaniu toru doskonalenia jazdy przy lotnisku Kamień Śląski, lokalizacja: działki nr 677/80 i 677/86, obręb Kamień Śląski, z wniosku złożonego w dniu 5 stycznia 2018 r. przez Lotnisko Kamień Śląski Sp. z o.o., ul. Lotnicza 5-7, 47-325 Kamień Śląski,

zawiadamia Strony postępowania:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • o opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach nr NZ.4315.8.2018.GJ z dnia 19.04.2018 r. stwierdzającej potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko określając zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
 • o opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4220.72.2018.EB z dnia 11.05.2018 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia;
 • o opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr GL.ZZO.3.435.67.1.2018.DB z dnia 23.04.2018 r. stwierdzającej brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • o wydaniu przez Burmistrza Gogolina postanowienia nr WG.III.6220.1.2018 z dnia 22.06.2018 r. nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko należy sporządzić w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), uwzględniając, zgodnie z art. 68 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy: a) zbadanie wariantu alternatywnego przedsięwzięcia polegającego na zastosowaniu ekranów akustycznych, które ograniczą poziom hałasu na terenach chronionych przed hałasem do poziomu, który nie będzie uciążliwy dla mieszkańców; b) przeprowadzenie, dla określonego wyżej wariantu alternatywnego, analizy akustycznej poziomu hałasu w środowisku.

Od niniejszego postanowienia przysługuje Stronom możliwość zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a za pośrednictwem Burmistrza Gogolina, w terminie 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • o wydaniu przez Burmistrza Gogolina postanowienia nr WG.III.6220.1.2018 z dnia 23.06.2018 r. o zawieszeniu ww. postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę Lotnisko Kamień Śląski Sp. z o.o., ul. Lotnicza 5-7, 47-325 Kamień Śląski raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Informuję, iż dokumentacja sprawy, jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki  Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 31, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej, na adres: Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin;
 • ustnie do protokołu, w siedzibie organu (adres jw.);
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: .

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

 • tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
 • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
 • na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości: Kamień Śląski (obręb Kamień Śląski), Kamionek (obręb Kamionek)

(dane o postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).