Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki niezabudowanej

BURMISTRZ GOGOLINA

OGŁASZA

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki niezabudowanej oznaczonej numerem 937/2 z k.m. 3 obręb Gogolin 1, dla której w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta nr OP1S/00058798/9 oraz 936/3 z k.m. 3 obręb Gogolin 1, dla której w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta nr OP1S/00023931/7, położone w Gogolinie przy ul. Ligonia, o łącznej pow. 1,1016 ha. Działki są własnością Gminy Gogolin i są wolne od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza wynosi 826 000,00 zł  - netto.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 82 600,00 zł oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Gogolinie w BS Gogolin Nr 81 8883 0005 2001 0000 2381 0001 w terminie do dnia 30 sierpnia 2018r.

Do ceny uzyskanej w przetargu należy doliczyć podatek VAT wysokości 23%.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (oznaczenie planu       3 MW).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „PRZETARG - Dębowe” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie w terminie do dnia  4 września 2018r.  w godzinach pracy urzędu.

Złożenie oferty jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

Pisemna oferta powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko i adres oferenta, albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli oferentem jest osoba prawna;
  2. datę sporządzenia oferty;
  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  4. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;
  5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.

Dodatkowe warunki przetargu:

  1. przedstawienie w formie opisowej i graficznej wiążącej koncepcji sposobu użytkowania  i zagospodarowania  nieruchomości;
  2. termin zagospodarowania nieruchomości – dwa lata od daty nabycia.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 5 września 2018r. o godz. 1030 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Gogolinie

Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, nie zawrze umowy sprzedaży nieruchomości, będących przedmiotem przetargu w miejscu i terminie wskazanym przez Gminę – to wpłacone przez oferenta wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz Gogolina zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bądź też odwołania przetargu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości lub inne dokumenty potwierdzające zdolność do dokonywania czynności prawnych oraz potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg.  Należność należy uregulować przed podpisaniem umowy notarialnej.

Wybrany oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym przez Gminę. W przypadku uchylenia się od tego obowiązku wpłacone przez oferenta wadium nie podlega zwrotowi.

Bliższych informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Mieniem Gminnym Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, pokój 29, tel. 077 4076829.

 

 

                                                                                                                      Burmistrz Gogolina
                                                                                                                      Joachim Wojtala

 

Załączniki:

PDFPrzetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości dz. 937-2 i 936-3 Gogolin..pdf