Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WG.III.6220.4.2018

WG.III.6220.4.2018

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

                Na podstawie art. 85 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) Burmistrz Gogolina

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydaniu na wniosek Powiatu Krapkowickiego, ul. Kilińskiego 1, 47‑303 Krapkowice, z dnia 26.03.2018 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WG.III.6220.4.2018 z dnia 9 lipca 2018 r. dla
przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1831 O ul. Kamiennej w miejscowości Gogolin”, na działkach ewidencyjnych:

- nr 1, 72, obręb Gogolin 2;

- nr 50, 122, 158/1, 158/2, 203/4, 213, 214/3, 250, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, 265, obręb Karłubiec.

                Informuje się również, iż w dniu 13.06.2018 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Gogolina nr WG.III.6220.4.2018, w którym odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

                Z treścią ww. decyzji i postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (pokój nr 31), od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

               Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  • na tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
  • na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości: Gogolin (obręb Gogolin2 i obręb Karłubiec)

 

(dane o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).


 

Gogolin, dnia 9 lipca 2018 r.

WG.III.6220.4.2018

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

 

                Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) Burmistrz Gogolina

zawiadamia Strony postępowania

o wydaniu na wniosek Powiatu Krapkowickiego, ul. Kilińskiego 1, 47‑303 Krapkowice, z dnia 26.03.2018 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WG.III.6220.4.2018 z dnia 9 lipca 2018 r. dla
przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1831 O ul. Kamiennej w miejscowości Gogolin” na działkach ewidencyjnych:

- nr 1, 72, obręb Gogolin 2;

- nr 50, 122, 158/1, 158/2, 203/4, 213, 214/3, 250, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, 265, obręb Karłubiec.

                Informuje się również, iż w dniu 13.06.2018 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Gogolina nr WG.III.6220.4.2018, w którym odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

                Z treścią ww. decyzji i postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (pokój nr 31), od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

                Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Gogolina, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia (art. 127 i 129 Kodeksu postępowania administracyjnego).

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  • na tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
  • na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości: Gogolin (obręb Gogolin2 i obręb Karłubiec)

 

(dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).