Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina w sprawie wniesienia zażalenia przez Silesia Ring Sp. z o.o. Sp. k. na postanowienie z dnia 22 czerwca 2018 r.

Gogolin, dnia 11 lipca 2018 r.

WG.III.6220.1.2018

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

                Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), w związku z art. 131 i 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) Burmistrz Gogolina

zawiadamia Strony postępowania

o wniesieniu przez Silesia Ring spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zażalenia na postanowienie Burmistrza Gogolina nr WG.III.6220.1.2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. nakładające na Lotnisko Kamień Śląski Sp. z o.o., ul. Lotnicza 5-7, 47-325 Kamień Śl. obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska, w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę uwarunkowań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegającego na wykonaniu toru doskonalenia jazdy przy lotnisku Kamień Śląski”.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z wniesionym zażaleniem i wypowiedzieć się do jego treści.

Zażalenie wraz z aktami sprawy zostanie skierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w ustawowym terminie.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni

                Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gogolina.

 

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  • na tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
  • na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości: Kamień Śl. (obręb Kamień Śl.), Kamionek (obręb Kamionek)

(dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).