Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WG.VI.6220.13.2015

Gogolin, dnia 14 sierpnia 2018 r.

WG.VI.6220.13.2015

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

Na podstawie art. 85 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) Burmistrz Gogolina

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydaniu na wniosek PGB Energetyka Sp. z o.o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa, z dnia 11.05.2015 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WG.VI.6220.13.2015 z dnia 6 sierpnia 2018 r. dla przedsięwzięcia pn. „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Zakrzów w Gminie Gogolin”, lokalizacja przedsięwzięcia działka nr ew. 382/1, k.m. 3, obręb Zakrzów.

Informuje się również, iż w dniu 26.06.2015 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Gogolina nr WG.VI.6220.13.2015, w którym nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią ww. decyzji i postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (pokój nr 31), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  • tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
  • na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości: Gogolin (obręb Wygoda, obręb Strzebniów), Zakrzów (obręb Zakrzów), Obrowiec (obręb Obrowiec))

(dane o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl)