Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o LV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                            ZAWIADOMIENIE
Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 30 sierpnia 2018r. (czwartek) o godz. 15.30 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Gogolinie odbędzie się LV Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

Porządek obrad:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2) przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
3) przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji Rady Miejskiej;                   
4) interpelacje i zapytania radnych;
5) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
6) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
7) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2018 r.;
8) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
a) wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
b) wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Gogolin a Gminą Tarnów Opolski w sprawie powierzenia Gminie Gogolin zadań własnych Gminy Tarnów Opolski w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
c) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
d) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
g) w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gogolin oraz jej jednostkom podległym, a także określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych,
h) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
i) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok;
9) wolne wnioski i informacje;
10) zakończenie obrad sesji.

                                                                                                                                                          Przewodniczący
                                                                                                                                                Rady Miejskiej w Gogolinie
                                                                                                                                                            /-/ Piotr Czok

 

PDFProjekt uchwały Nr LV_a_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr LV_b_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr LV_c_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr LV_d_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr LV_e_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr LV_f_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr LV_g_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr LV_h_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr LV_i_2018.pdf