Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

BURMISTRZ  GOGOLINA

URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE

47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6

 

OGŁASZA  NABÓR  NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

PODINSPEKTOR

w Urzędzie Miejskim w Gogolinie

w Wydziale Finansowym

w wymiarze pełny etat

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe preferowane: ekonomia, rachunkowość, administracja, zarządzanie;
  2. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia                                               21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2018 r.,            poz. 1260.) dla stanowisk urzędniczych;
  3. minimalny staż pracy 2 lata, doświadczenie na stanowisku związanym z płacami.      
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość ustawy o samorządzie gminnym
  2. znajomość ustawy o rachunkowości;
  3. znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
  4. znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  5. znajomość rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych;
  6. obsługa komputera – umiejętność obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych oraz poczty elektronicznej;
  7. obsługa programu PŁATNIK;
  8. obsługa programu kadrowo-płacowego.
 3. Zakres najważniejszych wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. prowadzenie spraw  w zakresie naliczania i rozliczania wynagrodzeń osobowych    i bezosobowych;
  2. sporządzanie list wypłat zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich, obliczanie wysokości zasiłków, prowadzenie niezbędnej dokumentacji oraz kart zasiłkowych;
  3. obliczanie i przekazywanie do ZUS składek ubezpieczeniowych pracowników;
  4. sporządzanie sprawozdań z płac;
  5. obliczanie wysokości i sporządzanie list ryczałtów samochodowych;
  6. roczne rozliczanie podatku dochodowego pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń, umów o dzieło;
  7. naliczanie i odprowadzanie składek na PFRON – sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji;
  8. księgowanie ZFŚS oraz kaucji mieszkaniowych.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  1. stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się  wewnątrz budynku;
  2. praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na I piętrze budynku wyposażonym       w windę,  posiadającym sanitariaty dostosowane dla osób niepełnosprawnych;
  3. praca pod presją czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji.
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w maju 2018r. jest wyższy niż 6%.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. kwestionariusz osobowy osoby starającej się o zatrudnienie;
  2. list motywacyjny;
  3. kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie (poświadczona przez kandydata za zgodne z oryginałem);
  4. życiorys – cv z opisem pracy zawodowej, opatrzony podpisem oraz klauzulą       o treści „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych           i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski             w Gogolinie,   w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Zostałem(łam) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia       o wycofaniu zgody na adres mailowy: . Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”.

 1. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodne z oryginałem);
 2. oświadczenie o korzystaniu  z pełnej zdolności do czynności prawnych               i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 3. oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
 5. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodne z oryginałem), poświadczające znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli UE).

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie” w sekretariacie Urzędu  Miejskiego  w  Gogolinie   w  terminie  do  dnia   14 września 2018r.   w godzinach pracy Urzędu.

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

Burmistrz Gogolina

 Joachim Wojtala 

Załączniki:

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.pdf