Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół XIV Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów

Protokół Nr XIV/2018

z Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie z dnia 28.06.2018 r.

które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Gogolinie (Sala Posiedzeń)

w godz. 10.05-11.50

 

W Posiedzeniu brali udział członkowie GRS (Zał. Nr 1 do Protokołu, lista obecności):

 1. Broj Krystyna
 2. Brüll Daniela
 3. Długosz Jerzy
 4. Hońka Ginter
 5. Mnich Maria
 6. Nadbrzeżny Jan
 7. Szwugier Urszula
 8. Wandrowski Dariusz
 9. Wiora Marta
 10. Zinczyn Zdzisław.

Ponadto w Posiedzeniu brali udział zaproszeni goście:

 1. Joachim Wojtala – Burmistrz Gogolina;
 2. Izabela Olczyk – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej;
 3. Iwona Cimek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury;
 4. Barbara Komandzik  – Kierownik działu Administracyjno-Gospodarczego Domu Spokojnej Starości w Kamionku;
 5. Andrzej Mrowiec – Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie;
 6. Kornelia Stobrawa – Pracownica Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie;
 7. Jerzy Kłeczek – Dyrektor Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie; Lindhorst Katarzyna – Podinspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie;
 8. Buk Monika–  Inspektor Wydziału Administracji, Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny na wstępie przywitał wszystkich przybyłych członków Gminnej Rady Seniorów oraz zaproszonych gości.

Ad. 1 i Ad. 2

Przewodniczący na podstawie listy obecności, stwierdził, że Rada może obradować
i podejmować prawomocne decyzje, gdyż na Sali obecnych jest 10 członków Gminnej Rady Seniorów. Poinformował o długotrwałej chorobie jednej z członkiń Rady Seniorów oraz zasugerował, iż należałoby tą Panią odwiedzić.

Następnie Przewodniczący GRS zapytał, czy wobec porządku obrad są jakieś wątpliwości bądź zapytania. Brak uwag i propozycji do porządku obrad.

Wobec powyższego, poddał pod głosowanie przyjęcie zaproponowanego porządku obrad, który został przyjęty jednogłośnie 10 głosami „za”.

Przewodniczący poinformował również, iż z poprzedniego Posiedzenia sporządzono protokół, który znajduje się na Sali do wglądu. Jest dostępny także na stronie bip www.gogolin.pl oraz w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Zachęcił także do dostarczania materiałów,  celem uzupełniania kroniki GRS.

Ad. 3

Sprawozdanie z działalności Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie w II kwartale 2018 roku (od 22.03.2018 r. do 28.06.2018 r.)

W okresie sprawozdawczym GRS w Gogolinie oraz poszczególni członkowie Rady uczestniczyli w następujących wydarzeniach:

22.03.2018 r. - W GCK w Gogolinie w ramach tzw. „Złotych Wykładów” Ordynariusz Opolski - ks. Biskup Andrzej Czaja wygłosił wykład „O umiłowaniu Ojczyzny” z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 70-lecia LO im. KEN w Gogolinie. Zainteresowanie wykładem było bardzo duże, przybyło wielu mieszkańców w tym liczna grupa seniorów z terenu gminy.

25.03.2018 r. - Członkowie Klubu Seniora uczestniczyli w kiermaszu wielkanocnym 
w Gminie Łodygowice, gdzie wystawiali swoje ozdoby wielkanocne.

26.03.2018 r. - W GCK w Gogolinie odbyło się śniadanie wielkanocne dla 30 członków Klubu Seniora. Występ artystyczny „Śląskie beranie” zaprezentowały dzieci z gogolińskiego przedszkola.  

07.04.2018 r. - Członkowie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku wybrali się do Filharmonii Opolskiej na koncert „Tango z Argentyny z polską duszą”.

12.04.2018 r. - W GCK w Gogolinie odbyło się spotkanie pod nazwą „O biznesie przy śniadaniu”, podczas którego referaty wygłosili: prof. Kazimierz Szczygielski: „Kawałek solidnej Europy”, Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarczego, Roland Wrzeciono: „Instrumenty wspierania i finansowania przedsiębiorców”, Andrzej Balcerek: „Priorytety zrównoważonego rozwoju”, a także Burmistrz Gogolina, Joachim Wojtala: „Kluczowe inwestycje w Gminie Gogolin w 2018 roku”. Gościem spotkania była m.in. Wicewojewoda Opolska, Violetta Porowska, która w swoim wystąpieniu podkreśliła, że Gogolin to dobre miejsce do zainwestowania i robienia biznesu.

12.04.2018 r. - W GCK w Gogolinie odbyły się warsztaty „Jak utrzymać radość życia”
z udziałem członków UTW i Klubu Seniora, które poprowadziła dr Urszula Raduli
z Uniwersytetu Opolskiego.

19.04.2018 r. - W GCK w Gogolinie odbyło się spotkanie z członkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Klubu Seniora. Podczas spotkania Burmistrz i Zastępca Burmistrza Gogolina zaprezentowali Strategię Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014 -2020, jak również zapoznali z zadaniami i najważniejszymi inwestycjami, które aktualnie realizowane są na terenie gminy, m. in. Centrum Przesiadkowe, w którym w przyszłości będą mogli spotykać się seniorzy, obwodnica Choruli i Malni oraz nowa droga w Malni, nowe podmioty gospodarcze powstające w rejonie ul. Kamiennej. Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala poinformował również  o przygotowaniach do „Senioriady 2018” oraz  o mieszkaniach chronionych, które będą realizowane w ramach programu rewitalizacji gminy.

20.04.2018 r. - W GCK w Gogolinie w ramach Światowego Dnia Zdrowia zorganizowano konferencję „Zdrowie dla wszystkich” pod patronatem honorowym Katarzyny Czochary, Posła na Sejm RP. Posłanka wygłosiła referat nt. roli powszechnej służby zdrowia.
W konferencji wzięło udział wielu seniorów z gminy Gogolin, a także zaproszeni goście: Wicewojewoda Opolska – Violetta Porowska, która wygłosiła referat o dostępności i jakości opieki zdrowotnej w woj. opolskim przy uwzględnieniu aktualnych wskaźników GUS, ZUS oraz Narodowego Funduszu Zdrowia odnoszących się m.in. do stanu ludności województwa, a także  wysoko oceniła samorząd Gminy Gogolin, który aktywnie angażuje się w promocję
i ochronę zdrowia. Przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu mówił o profilaktyce promocji zdrowia na Opolszczyźnie. Z kolei Burmistrz Gogolina, Joachim Wojtala  wygłosił referat  „Zdrowie rozkwita w gminie Karolinki i Karlika” nt. misji samorządu dot. ochrony zdrowia. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na potrzebę współpracy międzygminnej (Gogolin i Krapkowice) przy rozwiązywaniu problemów opieki paliatywnej oraz tworzeniu nowych miejsc pobytu i opieki dla osób w podeszłym wieku

np. poprzez rozbudowę DSS „św. Barbara” w Kamionku. Natomiast Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia, Andrzej Mrowiec przedstawił dobre praktyki realizowane przez gminną służbę zdrowia. Podczas otwarcia konferencji  wspaniały i barwny  występ pt. „Witaminki dla księżniczki Marcelinki”  zaprezentowały dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1 w Gogolinie, a na zakończenie odbyła się degustacja zdrowej żywności.

22.04.2018 r. - W GCK w Gogolinie odbyła się uroczystość z okazji 15-lecia działalności Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Okaż Serce Innym”, na którym wystąpili artyści estrady śląskiej.

08.05.2018 r. - Z okazji obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości i 70- lecia LO im. KEN w GCK w Gogolinie odbył się wykład prof. Stanislawa Sławomira Nicieji nt. „Rola Konstytucji 3 Maja w odzyskaniu niepodległości Polski”, a także projekcja filmu o obrońcach Lwowa. Spotkanie z cyklu „Złote  wykłady” przyciągnęło wielu mieszkańców, w tym znaczną grupę seniorów z gminy Gogolin.

12.05.2018 r. - Członkowie Klubu Seniora uczestniczyli w wycieczce do Łosiowa na wystawę kwiatów i krzewów.

19.05.2018 r. - W ramach Dni Otwartych Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie, seniorzy mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji z dietetykiem, z badań i pomiarów, w tym określania poziomu BMI.

22.05.2018 r. - W gabinecie Burmistrza Gogolina, Joachima Wojtali odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie  „Senioriady 2018” zaplanowanej w dniach od 07 do 10.06.2018 r.
W spotkaniu uczestniczyli naczelnicy niektórych wydziałów Urzędu Miejskiego oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, zaangażowanych w przygotowaniach wspomnianej imprezy.  Środowisko seniorów i GRS reprezentowali Jan Nadbrzeżny (GRS)
z Martą Wiora (Klub Seniora) i Jolantą Matuszek (UTW).

24.05.2018 . - W GCK w Gogolinie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Matki  i Dnia Ojca, które zorganizował Klub Seniora. Uczestnikom zapewniono smaczny poczęstunek, a dzieci z Przedszkola Nr 2 w Gogolinie zaprezentowały piękny program artystyczny.

26.05.2018 r. - W Domu Spokojnej Starości „św. Barbara” w Kamionku odbyła się „Majówka” z udziałem pensjonariuszy Domu, a także licznie przybyłych  mieszkańców Kamionka, Seniorów, jak również Burmistrza Gminy Gogolin. Joachima Wojtali. W pięknej ogrodowej scenerii i przy  akompaniamencie „Marianek” czyli chóru dziewcząt, Ks. Nowak  proboszcz z Kamienia Śląskiego odprawił nabożeństwo majowe, a nastepnie wszyscy uczestnicy spotkali się przy kołaczu i kawie. Zaprezentowano bogaty program artystyczny, m.in. wystąpił chór folklorystyczny „Echo” z Kamienia Śląskiego i Kamionka, w którym śpiewa członkini GRS, pani Krystyna Broj.

28.05.2018 r. - W GCK w Gogolinie odbyła się konferencja nt. „Jerzy Lipka – życie
i twórczość”.
Po przywitaniu gości i mieszkańców gminy przez Burmistrza Gogolina, Joachima Wojtalę odbył się występ „Gogolińskie szkolniki – wesołe skuśniki”, czyli śląskie beranie w wykonaniu przedszkolaków z Publicznego Przedszkola nr 3 w Gogolinie. Referat
Życie i twórczość Jerzego Lipki” wygłosiła Regina Kalla-Szulc, a Iwona Cimek, dyrektor GCK  wygłosiła referent pt. „Jerzy Lipka patronuje gogolińskiemu centrum kultury już od
5 lat”
. Na zakończenie odbyły się prezentacje artystyczne „po naszymu” w wykonaniu Edeltraudy Krupop i Doroty Matauszek. Przygotowano również interesującą wystawę archiwaliów, w tym fotografie, dokumenty i rękodzieła J. Lipki, jak również odbyła się promocja książki pt. „Jerzy Lipka – życie i twórczość. Dziedzictwo Jerzego Lipki impulsem kultywowania tradycji w domu”.

02.06.2018 r. - Liczna grupa seniorów, w tym członkowie UTW wzięli udział w Diecezjalnej Pielgrzymce Entuzjastów Nordic Walking, która przebiegała na 15. kilometrowej trasie
z Gogolina do Góry św. Anny.

06.06.2018 r.  - Zorganizowano wycieczkę członków UTW do Wrocławia. Zwiedzano m.in.  wrocławski Rynek oraz Hydropolis – Muzeum Wody.

06.06.2018 r. - W Gminnej Bibliotece Publicznej w Gogolinie odbyło się spotkanie autorskie
z Magdaleną Majcher połączone z promocją jej książek.

07 - 10.06.2018 r. - Pod hasłem „Łączy nas przyjaźń” odbyły się liczne imprezy kulturalne
w ramach „Senioriady 2018”, które tradycyjnie już od trzech lat organizowane są w gminie Gogolin. W tym roku mieszkańcom, w szczególności Seniorom, przygotowano różnorodną ofertę atrakcyjnych imprez:

 • 07.06.2018 r. (czwartek) w Gminnym Centrum Kultury odbyło się prozdrowotne popołudnie pn. „Ze zdrowiem na Ty” w tym pokazy gimnastyki Tai-Chi zaprezentowane przez grupę uprawiającą na co dzień specyficzną, niezwykle płynną
  i miłą dla oka formę ruchu. Następnie odbyło się spotkanie przy kawie połączone
  z prelekcją o zdrowym stylu życia, występy wokalistek z Zespołu Szkół w Gogolinie  oraz pokazy „Tanecznym krokiem z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Popołudniową porą na terenie gospodarstwa agroturystycznego w Obrowcu odbył się piknik integracyjny „Seniorzy dla seniorów”, na który przybyli licznie seniorzy z gminy.
 • 08.06.2018 r. (piątek) w GCK w Gogolinie odbył się II Polonijny Festiwal Polskiej Piosenki, w którym wzięli udział artyści z różnych krajów m.in. z Austrii, Australii, Białorusi, Czech, Francji, Litwy, Niemiec, Wielkiej Brytanii.
 • 09.06.2018 r. (sobota) w godzinach popołudniowych na terenie Parku Miejskiego przy ul. Ligonia w Gogolinie odbył się Festiwal Zwierząt pn. „Wszystkie dzieciaki kochają zwierzaki”, na który mimo niezbyt sprzyjającej aury przybyło wielu miłośników futrzaków – psów i kotów. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, w tym konkursy: „Najsypatyczniejszy pies Gogogolina i okolic”, Koci król Gogolina
  i okolic”,
  zwierzakową bajeczną fiestę, pokazy psów, a także „słodką niespodziankę XXL”.
 • 10.06.2018 r. (niedziela) na terenie owocowego ogrodu miejskiego w Gogolinie odbyła się gra miejska „ Szlakiem Białego Złota”, a potem „Piknik w Ogrodzie”
  i prelekcja połączona z degustacją zdrowej żywności, koncert Big Bandu w plenerze
  i rodzinne budowanie z ekoklocków, jak również ogłoszono wyniki konkursu plastycznego dla dzieci „Suseł spod Gogolina”.

 

Przewodniczący GRS, Jan Nadbrzeżny dodał, iż  w imieniu całej  GRS serdecznie dziękuje Panu Burmistrzowi oraz naczelnikom wydziałów UM w Gogolinie, jak również kierownikom jednostek organizacyjnych gminy za przygotowanie programu tegorocznej „Senioriady”,
w której obok licznej grupy seniorów uczestniczyło bardzo wielu mieszkańców gminy.

13.06.2018 r.  - Na terenie Gogolińskiego Klubu Tenisowego odbył się Senioralny Turniej Tenisa Ziemnego.

20.06.2018 r.  -W GCK w Gogolinie odbyło się uroczyste zakończenie roku artystycznego. Podczas imprezy członkowie Klubu Seniora wystawiali swoje prace, natomiast słuchacze UTW wykazali się niezwykłymi  umiejętnościami tanecznymi.

21.06.2018 r. - W UM w Gogolinie odbyło się spotkanie członków Klubu Seniora i UTW oraz przedstawicieli sołectw, szkół i przedszkoli na temat imprez kulturalnych, które zostały zaplanowane na II półrocze 2018 r.

Na zakończenie swego sprawozdania przewodniczący GRS zapytał, czy należałoby jakiś punkt dodać do sprawozdania. Brak uwag. Pani Daniela Brüll powiedziała, iż sprawozdanie jest wystarczająco obszerne i dokładne.

W związku z czym sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie 10 głosami „za”.

Ad.4.

W ramach  działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie Punktu Doradztwa dla Seniorów ustalono kolejne dyżury Seniorów na III kw. 2018 r., które odbywają się
w godzinach 10.00-12.00 w każdy pierwszy wtorek kwartału we wszystkich sołectwach gminy oraz w każdy pierwszy wtorek miesiąca w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie. Harmonogram dyżurów ustalono w następujących terminach:

 

Lp.

Sołectwo

Członek GRS

Miejsce

Data

1.

Chorula

Wandowski Dariusz

CAW Chorula

03.07.2018

2.

Kamionek

Szwugier Urszula

DSS ŚW. Barbara

03.07.2018

3.

Malnia

Gabor Wiktor

PSP w Malni

03.07.2018

4.

Górażdże

Zinczyn Zdzisław

Świetlica młodzieżowa

03.07.2018

5.

Kamień Śląski

Broj Krystyna

Świetlica młodzieżowa

03.07.2018

6.

Obrowiec

Wiora Marta

Salka DFK

03.07.2018

7.

Zakrzów Dąbrówka

Nadbrzeżny Jan

Świetlica młodzieżowa
w Zakrzowie

03.07.2018

8.

Odrowąż

Hońka Ginter

CAW Odrowąż

03.07.2018

9.

Gogolin

Mnich Maria

OPS pokój nr 7

03.07.2018

10.

Gogolin

Długosz Jerzy

OPS pokój nr 7

07.08.2018

11.

Gogolin

Brüll Daniela

OPS pokój nr 7

        04.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 5.

W wolnych wnioskach przekazano głos Burmistrzowi Gogolina, który z kolei poprosił
o udzielenie głosu panu Andrzejowi Mrowiec, dyrektorowi Gminnego Ośrodka Zdrowia  celem ukazania aktualnych wydarzeń w Ośrodku Zdrowia.

Dyrektor Mrowiec przekazał informację, iż Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie pozyskał dotację na zakup nowoczesnego aparatu rentgenowskiego i wielofunkcyjnego aparatu USG. Łączna wartość projektu to 470 000 złotych, z czego 400 000 złotych będzie pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Obecnie trwają testy sprzętu, aby wybrać najodpowiedniejszy. Dyrektor przypomniał również, iż od października 2017 r. realizowany jest projekt „Ruch, zdrowa dieta, edukacja
i opieka krokiem do szczęśliwej i pogodnej jesieni życia” , który potrwa do września 2019 r. W projekcie mogą wziąć udział kobiety powyżej 60 roku życia i mężczyźni w wieku powyżej 65 roku życia. W ramach projektu wsparcie otrzymuje 159 osób. Dyrektor poinformował także, iż aby ułatwić dojazd do domu pacjenta, jak również do gabinetu rehabilitacyjnego
w ramach ww. projektu zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Przekazano także informację, iż złożony został projekt do konkursu na skoordynowaną opiekę dla cukrzyków, który to gabinet ma funkcjonować przy gabinecie lekarza rodzinnego. Dyrektor Mrowiec poinformował także, iż od 2 lipca br. GOZ będzie świadczyć usługi w zakresie pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej. Będą to świadczenia udzielane przez personel, który do końca czerwca świadczył podmiot prywatny. Aktualnie są zbierane deklaracje, w związku z tym pracownicy, którzy zwracają się z podpisaniem deklaracji, utwierdził w przekonaniu, iż jest  to prawda.

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny podziękował za przekazanie najnowszych informacji.

Głos zabrał Burmistrz Gogolina, Joachim Wojtala. Poinformował, iż 10 sierpnia br.
w Kamieniu Śląskim odbędzie się konferencja podsumowująca 20 lat Programu Odnowy Wsi w Gminie Gogolin. Poinformował także, iż podczas konferencji jedna z nagród honorowych „Karolinka” trafi do pani Krystyny Broj, członkini Gminnej Rady Seniorów. Pani Krystyna Broj to jedna z najaktywniejszych mieszkanek Kamienia Śląskiego. Liderka, osoba integrująca środowisko, inicjatorka wielu przedsięwzięć na rzecz członków miejscowego Koła DFK. Burmistrz poinformował także, iż kapituła przyznała także nagrody Karolinki dla: sołtys wsi Malnia – pani Barbary Herok, która jest także opiekunką Świetlicy Młodzieżowej w Malni, twórczynią ludową oraz jednym z koordynatorów projektu „Pokolenie + Klub aktywnych seniorów w Malni, panu Odilowi Gebauer – zasłużonemu działaczowi Mniejszości Niemieckiej, jednemu z „ojców założycieli” TSKN’u,

panu Janowi Skibie - burmistrzowi Zwierzyńca – jednego z „ojców” gogolińsko – zwierzynieckiego partnerstwa,

oraz panu Janowi Hartel - Primatorowi Kysuckeho Noveho Mesta (Słowacja) – który
z Gogolinem współpracuje nieformalnie od 2004 roku, a partnersko od 24 maja 2014 roku.

Dodatkowo Burmistrz przekazał informację, iż Rada Miejska w Gogolinie rozpatrzyła pozytywnie wnioski o nadanie medalów św. Urbana - Odznaki Honorowej „Zasłużony dla miasta Gogolina”: LO w Gogolinie za 70 lat działalności w Gogolinie (medal zostanie wręczony 12.10.2018 r. podczas uroczystości jubileuszowych LO), śp. Barbarze Jaskólskiej, wieloletniej pracownicy Urzędu Miejskiego i miłośniczce lokalnej historii Gogolina i okolic oraz Bronisławie Kałuża, radnej I i II kadencji Rady Miejskiej w Gogolinie, aktywnej działaczce Programu Odnowy Wsi w Kamieniu Śląskim.

Burmistrz Gogolina zauważył także, że widać pierwsze efekty współpracy z Ciechocinkiem. Pierwsze osoby skorzystały z oferty Uzdrowiska.

Przekazał także pozostałe informacje z zakresu inwestycji i wydarzeń kulturalnych. Poinformował o stanie zdrowotnym dębu Karlik po przekazanych wynikach badań dendrologicznych, o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa ul. Sportowej w Gogolinie oraz odnośnie sprzedaży kolejnych działek w obrębie powstającego nowego Osiedla Dębowego.

Na koniec Burmistrz zaprosił Gminną Radę Seniorów do udziału w wykładzie prezesa Zarządu Górażdże Cement S.A. Ernesta Jelito pt. „Wykorzystanie potencjału międzynarodowego koncernu dla rozwoju lokalnej społeczności” w ramach cyklu Złotych Wykładów. Wykład odbędzie się 5 lipca br. Dodatkowo wielkim wydarzeniem tego roku będzie pierwsza odsłona Artystycznego Lata – 2018, zaplanowana na weekend
7-8.07.2018 r.

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny podziękował Burmistrzowi za przekazane informacje oraz zachęcił do przekazywania informacji Seniorom swoich wiosek.

W wolnych wnioskach o głos poprosiła także pani Maria Mnich, członek GRS która ponownie zgłosiła problem jakim jest jazda rowerem w okolicach Gogolina-Karłubca.

Ad. 7 

W związku z wyczerpaniem tematów porządku obrad Przewodniczący zakończył XIV Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie, składając podziękowania przybyłym członkom i zaproszonym gościom.

                                  

 

                                                Przewodniczący
                                Gminnej Rady Seniorów Gogolinie

Protokołowała na podst. nagrania.                                                                                Jan Nadbrzeżny

Monika Buk                                                                                                      

 

Zał. Nr 1- lista obecności członków Gminnej Rady Seniorów i zaproszonych gości na Posiedzenie.

 

Załączniki:

PDFProtokół nr XIV z Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów_28.06.2018 r..pdf