Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WG.III.6220.8.2018

Gogolin, dnia 14 września 2018 r.

WG.III.6220.8.2018

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

Burmistrz Gogolina, zgodnie z art. 38 ust. 1, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 14.09.2018 r. decyzji nr WG.III.6220.8.2018 o umorzeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 423/3 (obręb 0009) w miejscowości Zakrzów, Gmina Gogolin” (proj. Zakrzów II), z wniosku złożonego w dniu 27.04.2018 r. przez Panią Izę Michałek – pełnomocnika Elektrownia PV 13 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (pokój nr 31), od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  • tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
  • na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości: Gogolin (obręb Gogolin 1, obręb Strzebniów), Zakrzów (obręb Zakrzów), Dąbrówka (obręb Dąbrówka)

(dane o wydanej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).