Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Referent w Świetlicy Środowiskowej w Górażdżach

w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

w Urzędzie Miejskim w Gogolinie

 

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko referenta w Świetlicy Środowiskowej w Górażdżach  została wybrana Jolanta Fait  zam. Gogolin, Komisja uważa, że posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę merytoryczną i doświadczenie zawodowe.

 

Pani Jolanta Fait zrezygnowała z podjęcia pracy na stanowisku referenta  w Świetlicy Środowiskowej w Górażdżach. W związku z powyższym w wyniku przeprowadzonego naboru  na w/w stanowisku  nie zostanie zatrudniony pracownik.

                                                                                   Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

  

 

 

BURMISTRZ  GOGOLINA

URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE

47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6

 

OGŁASZA  NABÓR  NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Referent w Świetlicy Środowiskowej w Górażdżach

w Zdrowia i Polityki Społecznej

w wymiarze ½ etatu

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym;
  2. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada
   2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz.1458 ze zm. dla stanowisk urzędniczych.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
  2. znajomość ustaw dot. funkcjonowania samorządu gminnego.
 3. Zakres najważniejszych wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. wykonywanie zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznyc w świetlicy
  2. realizacja środowiskowych programów profilaktycznych przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii;
  3. organizowanie zajęć dzieciom i młodzieży uczęszczającym do świetlicy;
  4. praca pedagogiczna z młodzieżą i dziećmi zagrożonymi uzależnieniami;
  5. udzielanie pomocy w nauce dzieciom i młodzieży uczęszczającej do świetlicy;
  6. pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez wycieczki gawędy, konkursy, prelekcje itp.;
  7. pomoc w organizowaniu gminnych uroczystości;
  8. współpraca z socjoterapeutami i psychologami;
  9. współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gogolinie;
  10. współpraca z instytucjami samorządowymi.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  1. stanowisko pracy związane jest z wykonywaniem prac ręcznych, zabaw ruchowych i gry z dziećmi,
  2. budynek świetlicy nie jest przystosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim.
  3. praca wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji.
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w październiku 2012 r.  jest niższy niż 6 %.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. kwestionariusz osobowy osoby starającej się o zatrudnienie;
  2. list motywacyjny;
  3. kserokopia odpisu dyplomu;
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
  5. oświadczenie o korzystaniu  z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
  6. oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.
  8. Oświadczenie o znajomości języka polskiego ( w przypadku cudzoziemców)

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „ Nabór na stanowisko referenta – Świetlica Środowiskowa w Górażdżach” w sekretariacie Urzędu Miejskiego
 w Gogolinie w godzinach pracy urzędu w terminie do dnia 20 listopada 2012 r.

Osoba wybrana przed zatrudnieniem musi przedstawić  aktualne zaświadczenie o niekaralności.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

                                                                                    Burmistrz Gogolina

                                                                                      Joachim Wojtala