Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WG.III.6220.6.2018

Gogolin, dnia 24 października 2018 r.

WG.III.6220.6.2018

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

Burmistrz Gogolina, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia wszystkich zainteresowanych o:

  1. wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Zakładu Wytwarzania Paliwa Zastępczego (Alternatywnego) na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże, którego lokalizację przewidziano na działce nr 76/47, km 2, obręb Chorula, z wniosku złożonego w dniu 24.04.2018 r. przez Górażdże Cement S.A., Chorula, ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże;
  2. tym, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Gogolina, zaś organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach, ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowice, Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Odrowążów 2, 45-089 Opole oraz Marszałek Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole;
  3. o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, tj. z wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, postanowieniem Burmistrza Gogolina, stanowiskami innych organów, a także raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
  4. o przystąpieniu, po przedłożeniu raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 31.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  • tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
  • na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości: Chorula (obręb Chorula))

(dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).