Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

BURMISTRZ GOGOLINA

OGŁASZA

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem 294/85 k.m. 4 obręb Gogolin 1, dla której w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta nr OP1S/00050846/5 położonej w Gogolinie przy ul. Powstańców, o powierzchni 0,3677 ha. Działka jest własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza wynosi 198 000,00 zł  - netto.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 19 800,00 zł oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Gogolinie w BS Gogolin Nr 81 8883 0005 2001 0000 2381 0001 w terminie do dnia 28 listopada 2018r.

Do ceny uzyskanej w przetargu należy doliczyć podatek VAT wysokości 23%.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w części pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną ( 2 MW ) oraz w części pod zabudowę rzemieślniczą ( 1 PM ). Działka zabudowana jest dwoma budynkami gospodarczymi, w złym stanie technicznym – do wyburzenia.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „PRZETARG - POWSTAŃCÓW”        w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie w terminie do dnia 3 grudnia 2018 r.  w godzinach pracy urzędu.

Złożenie oferty jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

Pisemna oferta powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko i adres oferenta, albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli oferentem jest osoba prawna;
  2. datę sporządzenia oferty;
  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  4. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;
  5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.

Dodatkowe warunki przetargu:

  1. przedstawienie w formie opisowej i graficznej wiążącej koncepcji sposobu użytkowania  i zagospodarowania  nieruchomości;
  2. termin zagospodarowania nieruchomości – dwa lata od daty nabycia.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 4 grudnia 2018 r. o godz. 10.30 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Gogolinie

Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, nie zawrze umowy sprzedaży nieruchomości, będących przedmiotem przetargu w miejscu i terminie wskazanym przez Gminę – to wpłacone przez oferenta wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz Gogolina zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bądź też odwołania przetargu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości lub inne dokumenty potwierdzające zdolność do dokonywania czynności prawnych oraz potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg.  Należność należy uregulować przed podpisaniem umowy notarialnej.

Wybrany oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym przez Gminę. W przypadku uchylenia się od tego obowiązku wpłacone przez oferenta wadium nie podlega zwrotowi. Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie, oraz opublikowane na stronach internetowych www.gogolin.pl, w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej – BIP i w Tygodniku Krapkowickim.

Bliższych informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Mieniem Gminnym Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, pokój 29, tel. 077 4076829.

                                                                                                                      Burmistrz Gogolina

                                                                                                                         Joachim Wojtala

 

Załączniki:

PDFPisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości (skan z odręcznym podpisem).pdf