Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                                    ZAWIADOMIENIE
Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 27 listopada 2018r. (wtorek) o godz. 16.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się II Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji.
Porządek obrad:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2) przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
3) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
a) w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,
b) o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania,
c) w sprawie woli zawarcia porozumienia dotyczącego ustalenia zasad wykorzystania sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania na rzecz realizacji Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015 – 2020,
d) w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
e) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski,
f) w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
g) o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
h) o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawek tej opłaty,
i) w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na terenie gminy Gogolin,
j) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019,
k) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019,
l) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gogolina,
m) w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Gogolinie,
n) zmieniającą uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych,
o) w sprawie ustalenia dokonania zmian do budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok;
4) zakończenie obrad sesji.


  Przewodniczący
  Rady Miejskiej w Gogolinie
  /-/ Piotr Czok

 

PDFProjekt uchwały Nr II_a_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr II_b_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr II_c_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr II_d_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr II_e_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr II_f_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr II_g_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr II_h_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr II_i_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr II_j_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr II_k_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr II_l_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr II_m_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr II_n_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr II_o_2018.pdf