Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

BURMISTRZ  GOGOLINA

URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE

47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6

 

OGŁASZA  NABÓR  NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

NACZELNIK

w Urzędzie Miejskim w Gogolinie

w Wydziale Planowania Strategicznego i Analiz

w wymiarze pełny etat

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe preferowane z zakresu funduszy europejskich, zarządzania, administracji, rolnictwa, urbanistyczne lub pokrewne;
 2. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1260 z późn.zm.) dla kierowniczych stanowisk urzędniczych.
 3. minimalny staż pracy 5 lat.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy o samorządzie gminnym;
 2. znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
 3. znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 4. znajomość ustawy o finansach publicznych;
 5. znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz o gospodarce nieruchomościami;
 6. znajomość programów i funduszy unijnych;
 7. obsługa komputera – umiejętność obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych oraz poczty elektronicznej;
 8. dyspozycyjność.

3. Zakres najważniejszych wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. organizowanie i kierowanie pracą wydziału Planowania Strategicznego i Analiz;
 2. opracowanie materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miejskiej i jej Komisji oraz rozpatrywanie i przygotowywanie propozycji wykorzystywania inicjatyw, opinii i wniosków w zakresie zadań realizowanych w ramach funduszy zagranicznych, krajowych i innych pozabudżetowych;
 3. opracowanie propozycji do założeń i projektów planów budżetu, planów inwestycyjnych wspartych przez fundusze europejskie oraz krajowe;
 4. podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających właściwą i terminową realizację zadań określonych w budżecie i planach inwestycyjnych oraz sporządzanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań realizowanych przez komórki organizacyjne (wspartych z e środków zewnętrznych).

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku;
 2. praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II piętrze budynku wyposażonym w windę, posiadającym sanitariaty dostosowane dla osób niepełnosprawnych;
 3. praca pod presją czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w październiku 2018 r. jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy osoby starającej się o zatrudnienie;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie (poświadczona przez kandydata za zgodne z oryginałem);
 4. życiorys – cv z opisem pracy zawodowej, opatrzony podpisem oraz klauzulą o treści „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Gogolinie, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Zostałem(łam) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy : . Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”.
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodne z oryginałem);
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 7. oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
 9. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodne z oryginałem), poświadczające znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli UE).
 10. kandydat, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu obowiązany jest do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (poświadczonego przez kandydata za zgodne z oryginałem).

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „ Nabór na stanowisko naczelnika w Wydziale Planowania Strategicznego i Analiz w Urzędzie Miejskim w Gogolinie” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie w godzinach pracy urzędu w terminie do dnia  14 grudnia 2018 r. w godzinach pracy Urzędu.

Osoba wybrana przed zatrudnieniem musi przedstawić aktualne zaświadczenie o  niekaralności.

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 Burmistrz Gogolina

                                                                            Joachim Wojtala