Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

 

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 05 grudnia 2012r. o godz. 16.00 w Sali Pawilonu Sportowego na Stadionie Miejskim w Gogolinie (ul. Kasztanowa 22, Gogolin)  odbędzie się XXV Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VI kadencji.

Porządek obrad:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń,
  2. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawek tej opłaty,
  3. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  4. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji,
  5. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  6. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin,
  7. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok, 
  1. zakończenie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Franciszek Holeczek