Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej

BURMISTRZ GOGOLINA z siedzibą w Gogolinie,
ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin

Ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej
 na 2013r. skierowany do:

organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.).

I.                    Rodzaj zadania:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Gogolin.

II.                Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadań:

1)     Prowadzenie szkolenia sportowego w środowisku miejskim i wiejskim.

2)     Organizacja i udział w zawodach sportowych i rekreacyjnych na terenie kraju.

III.                  Wysokość dotacji:

 1. Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2013 wynosi 380.000,00 zł;
 1. Suma dotacji przyznanych przez Gminę Gogolin na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez podmioty uprawnione w roku 2012 wyniosła 380.000,00 zł. Wykaz zrealizowanych zadań tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztów ze szczególnym uwzględnieniem  wysokości  przekazanych dotacji stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 1. Suma dotacji przyznanych przez Gminę Gogolin na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez podmioty uprawnione w roku 2011 wyniosła 348.500,00 zł. Wykaz zrealizowanych zadań tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztów ze szczególnym uwzględnieniem  wysokości  przekazanych dotacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

IV. Zasady przyznawania dotacji

1)     Na realizację zadania(oferty) ustala się maksymalną dotację w kwocie 150.000 zł, nie większą niż 90% ogólnej wartości projektu.

2)     Udział własny beneficjenta (oferenta) wynosi minimum 10% ogólnej wartości projektu w postaci:

 • środków finansowych oraz materiałów i sprzętu wniesionych do projektu

(oferty) –  min. 5 %

 • pracy własnej - koszt roboczogodziny określa się maksymalnie na 15,00 zł – min. 5 %

Koszty pokrywane z dotacji:

1)     dla kategorii młodzieżowych:

 • delegacje sędziowskie (ekwiwalent, koszty przejazdu i dojazdu i należna dieta)
 • wynagrodzenie  szkoleniowców   (pod warunkiem posiadania uprawnień instruktorskich lub trenerskich), wysokość wynagrodzenia szkoleniowca pokrywanego z udzielonej dotacji nie może przekraczać kwoty 1 000,00 zł brutto w skali miesiąca,
 • koszty transportu zbiorowego związane z przejazdami na zawody (na podstawie rachunków i faktur), oraz rozliczenie delegacji za wyjazdy samochodami prywatnymi związane z przejazdami na zawody w wysokości nie przekraczającej stawki za 1 km przebiegu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. 2002 Nr 236 poz. 1990 ze zmianami),
 • zakup niezbędnego do realizacji dotowanego zadania sprzętu sportowego do kwoty     4 500,00 zł na  grupę w kategorii wiekowej,
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • zakup usług medycznych na kwotę 60,00 zł na osobę szkoloną,
 • opłaty wpisowe do rozgrywek ( opłata rozgrywkowa, składka członkowska, karty  identyfikacyjne).

2)     dla kategorii seniorskich:

 • delegacje sędziowskie (ekwiwalent, koszty przejazdu i dojazdu i należna dieta).
 • wynagrodzenie  szkoleniowców   (pod warunkiem posiadania uprawnień instruktorskich lub trenerskich), wysokość wynagrodzenia szkoleniowca, w zależności od poziomu szkolenia, pokrywanego z udzielonej dotacji nie może przekraczać kwot: 1 800,00 zł brutto – 4 liga, 1 500,00 zł brutto – Liga Okręgowa, 1 300,00 zł brutto  –  A klasa, 1 200,00 zł brutto – B klasa, w skali miesiąca,
 • koszty transportu zbiorowego związane z przejazdami na zawody (na podstawie rachunków i faktur), oraz rozliczenie delegacji za wyjazdy  samochodami prywatnymi związane z przejazdami na zawody w wysokości nie przekraczającej stawki za 1 km przebiegu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. 2002 Nr 236 poz. 1990 ze zmianami),
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • zakup usług medycznych na kwotę 60,00 zł na osobę szkoloną,
 • opłaty wpisowe do rozgrywek ( opłata rozgrywkowa, składka członkowska, karty  identyfikacyjne).

3)     inne  koszty w szczególności:

1.      zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania w tym:

 • zakup środków czystości do pomieszczeń i sprzętów koniecznych do prowadzenia działalności lub usług do utrzymania w czystości strojów sportowych;
 • przygotowanie obiektu do zajęć sportowych (farby do malowania linii boiskowych, koszenie trawy, zakup paliwa do kosiarek, części zamienne).
 • zakup środków medycznych (wyposażenie apteczek);
 • opłaty za dostawę wody i wywóz nieczystości oraz dostawę prądu elektrycznego;

2.     wynagrodzenie  gospodarza obiektu (nie może przekraczać kwoty 900,00 zł brutto w skali miesiąca

3.    obsługa księgowa, opłaty bankowe,

4.     zakup wody mineralnej do kwoty 2 000,00 zł.

5.     koszty wynajmu obiektu sportowego  na terenie gminy Gogolin( hali sportowej, pływalni, boiska, sali do gier..),

6.    wynajem boiska ze sztuczną nawierzchnią poza terenem gminy.

 1. Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania opisanego w ofercie może nastąpić od 01.01.2013, a zakończenie nie później niż do dnia 15 grudnia 2013 r. Do rozliczania kosztów zadania będą rozpatrywane tylko wydatki poniesione od daty podpisania umowy do końca terminu realizacji zadania.

Podmiot składający ofertę winien:

1)     wykonywać zadanie samodzielnie,

2)     posiadać kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania,

3)     posiadać doświadczenie w realizacji określonego typu zadania,

4)     umożliwić organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania,

5)     posiadać program realizacji zadania,

6)     Dokonać korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania, przed zawarciem umowy w przypadku przyznania dotacji innej niż wnioskowana,

7)     zobowiązać się do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy i rozliczenia dotacji zgodnie z ustalonymi warunkami,

8)     dotacja nie może być wydatkowana na:

 • zadania i zakupy inwestycyjne,
 • pokrycie kosztów utrzymania biur podmiotów,
 • przedsięwzięć, które są dotowane z budżetu gminy,
 • pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
 • działalność gospodarczą,
 • opłaty karne i upomnienia  w organizacji prowadzącej rozgrywki.
 1. Termin składania ofert oraz tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, a także termin dokonania wyboru ofert:

Termin składania ofert  w terminie do 20.12.2012r. do godz. 15.30

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego,47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6 wraz z kompletem załączników w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gogolin z zakresu kultury fizycznej  na 2013 r".

Oferty należy składać na formularzu określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.2011.6.25).

Formularz oferty, wzór umowy i sprawozdania  dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie ul. Krapkowicka 6, w pok. Nr 33
Oferta podmiotu powinna zawierać w szczególności:

1)     szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania, 

2)     informacja o terminie i miejscu realizacji zadania,

3)     kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.

4)     informacja o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających  realizację zadania,

5)     informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

6)     informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

7)     deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania oraz  inne informacje wymagane zgodnie  z niniejszym ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert. 

8).   Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 mogą złożyć ofertę wspólną.

Do oferty winne być dołączone następujące załączniki:

1)     Aktualny odpis z rejestru lub  wyciąg z ewidencji albo inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i  umocowanie osób go reprezentujących

2)     Aktualny statut.

3)    Oświadczenie o ilości zawodników szkolonych w poszczególnych sekcjach, zespołach (drużynach) w tym zamieszkałych na terenie Gminy Gogolin

Kopie dokumentów winne być poświadczone za zgodność z oryginałem.

1)     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni roboczych po dacie terminu wyznaczonego do składania ofert.

2)     Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gogolina ocenia i opiniuje złożone oferty biorąc pod uwagę w szczególności efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania. Ostatecznego wyboru ofert dokonuje Burmistrz Gogolina.

3)     Niekompletne oferty nie będą rozpatrywane.

4)     Przy rozpatrzeniu ofert Komisja Konkursowa:

1.      dokona oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania,

2.      uwzględni jakość działania i kwalifikacje osób do realizacji zadania,

3.      dokona oceny kalkulacji kosztów realizacji zadania,

4.      uwzględni wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

5.      uwzględni zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł,

6.      oceni znaczenie zadania dla wyznaczonych priorytetów zadań publicznych,

7.      uwzględni analizę i ocenę realizacji zadań w okresie poprzednim oraz  wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.

VII.           Postanowienia końcowe:

1)     Informacje o wyborze ofert i  wysokości przyznanej dotacji zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu miejskiego w Gogolinie, na stronie internetowej www.gogolin.pl oraz bip.gogolin.pl  .

2)     Gmina zastrzega sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wyboru oferty.

3)     Szczegółowe ustalenia dotyczące wysokości i sposobu przekazywania dotacji oraz trybu i terminu rozliczenia dotacji na wsparcie zadania publicznego zostaną określone  w umowie zawartej z oferentem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego.

4)     Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udzielają pracownicy Wydziału Oświaty Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

5)     Burmistrz Gogolina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,  podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych,  zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

Załącznik nr 1 do otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej na 2013 rok.

Suma dotacji przyznanych przez Gminę Gogolin na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez podmioty uprawnione w roku 2012 wyniosła 380.000,00 zł. Wykaz zrealizowanych zadań tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztów ze szczególnym uwzględnieniem  wysokości  przekazanych dotacji:

L.P.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Miejski Klub Sportowy w  Gogolinie

piłka nożna kobiet

13.000 zł

2.

Miejski Klub Sportowy w  Gogolinie

piłka nożna mężczyzn

114.000 zł

3.

Miejski Klub Sportowy w  Gogolinie

pływanie

25.000 zł

4.

Uczniowski Klub Sportowy w  Gogolinie

koszykówka oraz akademia piłkarska

35.000 zł.

5.

Klub Sportowy Górażdże w  Górażdżach

piłka nożna

54.000 zł.

6.

Ludowy Klub Sportowy „Huragan” Kamionek

piłka nożna

35.000 zł.

7.

Klub Karate Do ENSO Krapkowice

karate

12.000 zł.

8.

Ludowy Klub Sportowy Obrowiec

piłka nożna

42.000 zł.

9.

Miejski Klub Sportowy Suples w Krapkowicach

zapasy

3.000

10.

Klub Sportowy „Magnum” Chorula

Piłka nożna

47.000 zł.

 

Załącznik nr 2 do otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej na 2013 rok.

Suma dotacji przyznanych przez Gminę Gogolin na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez podmioty uprawnione w roku 2011 wyniosła 348.500,00 zł. Wykaz zrealizowanych zadań tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztów ze szczególnym uwzględnieniem  wysokości  przekazanych dotacji:

L.P.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Klub Sportowy Górażdże w  Górażdżach

piłka nożna

54.000 zł.

2.

Miejski Klub Sportowy w  Gogolinie

piłka nożna mężczyzn

83.000 zł

3.

Miejski Klub Sportowy w  Gogolinie

piłka nożna kobiet

16.500 zł

4.

Miejski Klub Sportowy w  Gogolinie

pływanie

27.000 zł

5.

Ludowy Klub Sportowy Obrowiec

piłka nożna

41.000 zł.

6.

Uczniowski Klub Sportowy w  Gogolinie

koszykówka oraz akademia piłkarska

31.000 zł.

7.

Klub Sportowy „Magnum” Chorula

Piłka nożna

43.000 zł.

8.

Ludowy Klub Sportowy „Huragan” Kamionek

piłka nożna

41.000 zł.

9.

Klub Karate Do ENSO Krapkowice

karate

12.000 zł.

 

PDFotwarty konkurs sport 2013.pdf