Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                      ZAWIADOMIENIE
Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 28 grudnia 2018r. (piątek) o godz. 14.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Gogolinie odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji.
Porządek obrad:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2) przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
3) przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji Rady Miejskiej;
4) interpelacje i zapytania radnych;
5) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
6) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
7) przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Gogolinie na 2019 rok;
8) przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok;
9) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
a) uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok:
- odczytanie projektu uchwały budżetowej,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
- odczytanie opinii i wniosków komisji stałych przez jej przewodniczących,
- odczytanie stanowiska Burmistrza do opinii i wniosków poszczególnych komisji stałych,
- dyskusja nad wszystkimi nieuzgodnionymi wnioskami komisji stałych i ewentualne głosowanie,
- głosowanie całej uchwały budżetowej,
b) w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Gogolinie do rady społecznej działającej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie
c) w sprawie uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomani w Gminie Gogolin na lata 2019 -2020”,
d) w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Gogolin na 2019 rok”,
e) w sprawie uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar w rodzinie na lata 2019-2020”,
f) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole
  i w domu” na lata 2019-2023,
g) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
h) określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne,
i) w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Szkolnej 23 w Kamionku,
j) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie,
k) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie,
l) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, stanowiących własność Gminy Gogolin,
m) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr. działki 713 z k.m. 9 obręb Gogolin 2),
n) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr. działki 937/11 z k.m. 3 obręb Gogolin 1 oraz nr.działki 936/11 z k.m.3 obręb Gogolin 1),
o) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr. działki 937/12 z k.m. 3 obręb Gogolin 1 oraz nr.działki 936/12 z k.m.3 obręb Gogolin 1),
p) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr. działki 937/14 z k.m. 3 obręb Gogolin 1 oraz nr.działki 936/14 z k.m.3 obręb Gogolin 1),
q) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr. działki 939/9 z k.m. 3 obręb Gogolin 1),
r) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr. działki 939/10 z k.m. 3 obręb Gogolin 1),
s) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr. działki 939/15 z k.m. 3 obręb Gogolin 1),
t) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Gogolinie,
u) w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących zarządów dzielnic i zarządów dzielnic
v) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
w) w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok;
10) wolne wnioski i informacje;
11) zakończenie obrad sesji.
                                                                              

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie

/-/ Piotr Czok

 

PDFProjekt uchwały Nr III_a_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr III_b_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr III_c_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr III_d_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr III_e_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr III_f_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr III_g_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr III_h_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr III_i_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr III_j_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr III_k_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr III_l_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr III_m_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr III_n_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr III_o_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr III_p_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr III_q_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr III_r_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr III_s_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr III_t_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr III_u_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr III_v_2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr III_w_2018.pdf