Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej

 

ZARZĄDZENIE Nr Or.I.0050.183.2018

Burmistrza Gogolina

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej

 

Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i art. 15, ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) oraz § 2 Uchwały nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z 27 listopada 2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30.11.2018r. na realizację zadań publicznych gminy Gogolin, związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej na 2019 rok, obejmujących prowadzenie szkolenia sportowego w środowisku miejskim i wiejskim oraz organizację i udział w zawodach sportowych i rekreacyjnych na terenie kraju, zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Funduszy i Mechanizmów Finansowania Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr Or.I.0050.183.2018 Burmistrza Gogolina z dnia 28.12.2018 r.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 roku
zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.

W terminie wskazanym w ogłoszeniu, tj. do dnia 21 grudnia 2018r. wpłynęło 15 ofert. W dniu 27 grudnia 2018r., Komisja konkursowa, powołana przez Burmistrza Gogolina, dokonała oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert. Wszystkie złożone oferty były zgodne z wymogami ogłoszenia o konkursie i podlegały ocenie merytorycznej. Komisja konkursowa po rozpatrzeniu ofert zaopiniowanych przez Społeczną Radę Sportu w Gogolinie zarekomendowała do dofinansowania 14 ofert.

Suma przyznanego dofinansowania wynosi: 492.500,00 zł. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Nazwy oferentów, nazwy realizowanych zadań i przyznane kwoty dotacji przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł realizowanego zadania

Przyznana kwota dotacji (zł)

1

Zapaśniczy Klub Sportowy  w Gogolinie

Zapasy-Gogolin-2019.

50 000,00 zł

2

Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Skat sportowy – Gminna Liga Skata Sportowego Gogolin 2019.

6 500,00 zł

3

Klub Karate - Do Enso

Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży poprzez udział w zawodach i zajęciach rekreacyjno-sportowych.

21 000,00 zł

4

Stowarzyszenie Akademia Sportowego Rozwoju

Aktywny przedszkolak – Gogolin 2019.

0,00 zł

5

Klub Sportowy Górażdże

Prowadzenie szkolenia sportowego w środowisku wiejskim, organizacja i udział w zawodach sportowych i rekreacyjnych na terenie kraju w ramach klubu sportowego KS Górażdże.

35 000,00 zł

6

Ludowy Klub Sportowy Obrowiec

Szkolenie drużyn piłkarskich – grupy seniorów i trampkarzy.

40 000,00 zł

7

Klub Sportowy PV Volley Krapkowice

Piłka siatkowa w Gminie Gogolin – od pasji do przyjaźni.

10 000,00 zł

8

Gogoliński Klub Tenisowy

Gogolin Tenisowa Gmina.

5 000,00 zł

9

Stowarzyszenie Fair Play

XIII edycja Ligii Futsalu TK.

5 000,00 zł

10

Miejski Klub Sportowy w Gogolinie

Szkolenie i udział w zwodach – sekcja pływacka.

30 000,00 zł

11

Miejski Klub Sportowy w Gogolinie

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, obejmujące szkolenia i uczestnictwo w zawodach dzieci z terenu Gminy Gogolin, Akademia piłkarska.

80 000,00 zł

12

Miejski Klub Sportowy w Gogolinie

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, obejmujące szkolenia i uczestnictwo w zawodach dla osób z terenu Gminy Gogolin, Piłka nożna męska.

150 000,00 zł

13

Klub Sportowy Magnum Chorula

Piłka nożna naszą pasją i wyzwaniem.

30 000,00 zł

14

Uczniowski Klub Sportowy w Gogolinie

Prowadzenie szkolenia sportowego i udział w zawodach.

10 000,00 zł

15

Stowarzyszenie Sportowo – Rekreacyjne „Kamyki”

Szkolenie grupy juniorów młodszych z  Kamienia Śląskiego i Kamionka w piłce nożnej do końca sezonu 2019/2020.

Szkolenie grupy juniorów z Kamienia Śląskiego i Kamionka w piłce nożnej w sezonie 2019/2020.

Organizacja II biegu św. Jacka w Kamieniu Śląskim.

20 000,00 zł

SUMA:

492 500,00 zł

 

PDFWyniki otwartego konkursu ofert_sport 2019.pdf