Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie

 

BURMISTRZ  GOGOLINA

OGŁASZA  NABÓR  NA STANOWISKO

Dyrektora Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie

Nazwa i adres jednostki : Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie, ul. Al. Przyjaciół Dübendorf 1

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, organizacja i zarządzanie, wychowanie fizyczne lub pokrewne;
 3. minimalny staż pracy 5 lat;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 7. nieposzlakowana opinia;
 8. brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 ze zm.);
 9. znajomość przepisów prawnych w zakresie wymaganym na stanowisku,w szczególności : ustawy o sporcie, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych.  

2. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym;
 2. znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków unijnych i innych pozabudżetowych na statutową działalność placówki;
 3. prawo jazdy kat. B;
 4. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego;
 5. dyspozycyjność.

3. Zakres najważniejszych wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. kierowanie i nadzorowanie działalności oraz opracowywanie planów pracy Zespołu Rekreacyjno-Sportowego;  
 2. ustalanie rocznego planu finansowego Zespołu i jego realizacja;
 3. sprawowanie nadzoru nad majątkiem Zespołu;
 4. przygotowywanie analiz opisowych oraz zestawień statystycznych z zakresu działalności Zespołu;
 5. nadzór nad wykonywaniem zadań z zakresu kontroli zarządczej.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. wymiar czasu pracy – 1 etat;
 2. stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz w terenie wymagająca dyspozycyjności;
 3. praca pod presją czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji.

W Zespole Rekreacyjno-Sportowym w Gogolinie w miesiącu grudniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

5. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy osoby starającej się o zatrudnienie;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie (poświadczona przez kandydata za zgodne z oryginałem);
 4. życiorys – cv;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodne z oryginałem);
 6. pisemna autorska koncepcja organizacji, funkcjonowania Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie – podpisana odręcznie;
 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 8. oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 9. oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
 11. podpisane odręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści : „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Gogolinie, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. Zostałem(łam) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: . Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”.
 12. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
 13. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 14. oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 15. oświadczenie o znajomości przepisów prawnych ustawy o sporcie, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych;
 16. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku korzystania przez kandydata z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych – poświadczona przez kandydata za zgodne z oryginałem.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „ Nabór na stanowisko Dyrektora Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, w terminie do dnia  28 stycznia 2019 r. do godz. 15.00.

Osoba wybrana przed zatrudnieniem musi przedstawić  aktualne zaświadczenie o niekaralności.

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

   Burmistrz Gogolina

    Joachim Wojtala