Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie

Burmistrz Gogolina

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie

 

Wymiar etatu: pełny etat

Zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania na czas określony – 4 lata

Miejsce wykonywania pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie, ul. Plac Dworcowy 2, 47-320 Gogolin

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo kraju należącego do Unii Europejskiej;
 2. wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie branżowe (np. bibliotekarstwo, bibliotekoznawstwo) lub pokrewne związane z działalnością kulturalną;
 3. znajomość języka polskiego;
 4. co najmniej 5-letni staż pracy;
 5. znajomość przepisów prawnych z zakresu organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych, zamówień publicznych,także regulacji dotyczących przepisów prawa pracy;
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe;
 8. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 9. brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1458, 1669, 1693 i 2192);
 10. terminowe złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy związanej z działalnością kulturalną;
 2. doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury;
 3. doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej;
 4. umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników;
 5. prawo jazdy kat. B;
 6. znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym;
 7. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

3. Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. pisemne zgłoszenie udziału w konkursie na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie wraz z uzasadnieniem;
 2. życiorys – cv z opisem pracy zawodowej zawierający zapis o znajomości języka polskiego;
 3. kwestionariusz osobowy osoby starającej się o zatrudnienie;
 4. kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie oraz kwalifikacje (poświadczona przez kandydata za zgodne z oryginałem);
 5. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodne z oryginałem);
 6. kopię dokumentu poświadczającego obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej (poświadczone przez kandydata za zgodne z oryginałem);
 7. pisemne opracowanie autorskiej koncepcji programowej, zawierającej również koncepcję organizacyjną, w perspektywie najbliższych 4 lat, z uwzględnieniem statutu i warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji (koncepcja powinna zostać dostarczona w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej w formacie DOC, DOCX lub PDF); koncepcja powinna wpisywać się w strategiczne dokumenty Gminy Gogolin (ze szczególnym zwróceniem uwagi na Strategię Rozwoju Gminy Gogolin oraz upowszechnianie wiedzy o walorach turystycznych Gminy), a także być zgodna ze statutem Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie;
 8. oświadczenie, że uczestnik posiada znajomość przepisów prawnych z zakresu organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych, zamówień publicznych,a także regulacji dotyczących przepisów prawa pracy;
 9. oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 10. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 11. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 12. oświadczenie, że uczestnik nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 13. oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej lub zobowiązanie do jej zamknięcia przed powołaniem na stanowisko;
 14. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wg poniższego wzoru: „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Gogolinie, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko. Zostałem(łam) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy : . Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. Data i podpis”
 15. kandydat, który spełnia wymagania dodatkowe w zakresie znajomości języka niemieckiego lub angielskiego obowiązany jest do złożenia kopii zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego spełnienie tego wymagania (poświadczoną przez kandydata za zgodne z oryginałem);
 16. kandydat, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu obowiązany jest do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (poświadczonego przez kandydata za zgodne z oryginałem).

4. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, w terminie od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do 12.03.2019 r. do godz. 15.30 z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie”. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej. Dokumenty wymienione w dziale 3 powinny być odręcznie podpisane przez zgłaszających się do konkursu.

5. Informacje dodatkowe:

 1. do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Gogolina powoła Komisję Konkursową określając tryb jej pracy;
 2. konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów; II etap – ocena koncepcji, rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata przez Komisję. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie;
 3. przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego - w ciągu 21 dni po upływie terminu składania ofert,
 4. przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie oraz program jej działania, załącznikiem do której będzie autorska koncepcja programowa przedstawiona przez kandydata;
 5. informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie będą dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy (www.bip.gogolin.pl). Dodatkowych informacji o konkursie udziela Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, pok. 6, tel. 77 407 68 17, e-mail: . Osoby zainteresowane wizytą w Wydziale Spraw Administracyjnych proszone są o wcześniejsze umówienie terminu spotkania.
 6. zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny;
 7. kandydat wyłoniony w drodze konkursu będzie zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
 8. informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gogolin.

 

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala 

 

PDFUchwała w sprawie statutu Gminnej Biblioteki Pubicznej W Gogolinie.pdf

PDFSprawozdanie merytoryczne Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie za 2017r..pdf

PDFUchwała Nr LII_480_2014 str. 1-50 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020.pdf

PDFUchwała Nr LII_480_2014 str. 51-100 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014-2020.pdf

PDFUchwała Nr LII_480_2014 str. 101-123 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020.pdf